Research and Development for Creating and Integrating Model for the Elderly Care Management, Health Region 11
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจนที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 (Care Management) เขตสุขภาพที่ 11


ชื่อนักวิจัย ::   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, ยุพิน หมื่นทิพย์, เบญจวรรณ มากนวล, วันวิสา เสถียรพันธ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ตีพิมพ์เผยแพร่
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การดูแลผู้สูงอายุ,ครบวงจร
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 1,982,100.00 1 ก.พ. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Ratthayanaphit Ratchathawan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) rphalasuek@bcnnakhon.ac.th 30.00 30.00
2 ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น นักวิจัยร่วม N สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 10.00 10.00
3 Benjawan Thanormchayathawat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(127) benjawant@bcnnakhon.ac.th 30.00 30.00
4 Dolpaphat Songlead นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pakamon2518@hotmail.com 15.00 15.00
5 Yupin Muentip นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(133) yupin@bcnnakhon.ac.th, yupinsao@hotmail.com 5.00 5.00
6 เบญจวรรณ มากนวล นักวิจัยร่วม N สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 5.00 5.00
7 วันวิสา เสถียรพันธ์ นักวิจัยร่วม N สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 5.00 5.00