A Participatory Process Of Prevention and Control in Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health Volunteer
กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


ชื่อนักวิจัย ::   บุญประจักษ์ จันทร์วิน, ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   กระบวนการมีส่วนร่วม,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,การป้องกันและควบคุมโรค,โรคไข้เลือดออก
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 62,040.00 25 ต.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Boonprajuk Junwin หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 70.00
2 Dolpaphat Songlead นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pakamon2518@hotmail.com 30.00