The Effect of Empowerment and Husband support Program on Breastfeeding Behavior among Adolescent Pregnant Woman
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ละหุการ, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, มลิวัลย์ บุตรดำ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  ตีพิมพ์เผยแพร่
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โปรแกรมการเสริมสร้าง,พลังอำนาจ,สามี,พฤติกรรมการเลี้ยงลูก,นมแม่,มารดาวัยรุ่น,ครรภ์แรก
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 45,000.00 25 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Benjawan Lahukarn หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) benjawan@bcnnakhon.ac.th 50.00 50.00
2 Walailux Suwanpakdee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) walailux@bcnnakhon.ac.th 25.00 25.00
3 Maliwan Buddum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 maliwan@bcnnakhon.ac.th 25.00 25.00