Development of the potential of elderly care giver to strengthen the long-term care system for the elderly, Tambon Tharuea, Ampher Muang, Nakhon Si Thammarat
การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-Term Care) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้สูงอา่ยุ,การสร้างเสริมสุขภาพ,การมีส่วนร่วม
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 10,500.00 21 มี.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Benjawan Thanormchayathawat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(127) benjawant@bcnnakhon.ac.th 50.00
2 Ratthayanaphit Ratchathawan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) rphalasuek@bcnnakhon.ac.th 25.00
3 Dolpaphat Songlead นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pakamon2518@hotmail.com 25.00