Program caring pregnant Adolescence on Maternal Role Attainment
ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดา


ชื่อนักวิจัย ::   มลิวัลย์ บุตรดำ, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, เบญจวรรณ ละหุการ, ทัศณีย์ หนูนารถ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::   สาขาสังคมวิทยา
สาขา ::  วิชาสังคมวิทยา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โปรแกรมการดูแลสุขภาพ,สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 26 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Maliwan Buddum หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 maliwan@bcnnakhon.ac.th 70.00 70.00
2 Walailux Suwanpakdee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) walailux@bcnnakhon.ac.th 10.00 10.00
3 Benjawan Lahukarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) benjawan@bcnnakhon.ac.th 10.00 10.00
4 Tassanee Noonart นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) tassanee@bcnnakhon.ac.th 10.00 10.00