Development of an instructional model for analytical thinking skill among student nurse in electrocardiogram
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ


ชื่อนักวิจัย ::   วรนิภา กรุงแก้ว
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
สาขา ::  เทคโนโลยีการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การเรียนรู้,รูปแบบการจัดการเรียนรู้,การคิดวิเคราะห์ทางการเรียน,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 33,050.00 29 ม.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Waranipa Krungkaew หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(134) volranipa@bcnnakhon.ac.th 100.00