The Development of Group Counseling Programme of Life skills Enhancement for Ability to Coping in Freshy Nursing Student Academic year,2018
การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ ปีการศึกษา 2561


ชื่อนักวิจัย ::   ภาวดี เหมทานนท์, จิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, จิตฤดี รอดการทุกข์, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::   สาขาสังคมวิทยา
สาขา ::  พัฒนาสังคม
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การพัฒนาโปรแกรม,การให้คำปรึกษา,ทักษะชีวิต,การเผชิญปัญหา,นักศึกษาพยาบาลรับใหม่
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 18 เม.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pawadee Hamtanon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pawadee@bcnnakhon.ac.th 70.00
2 Jirakan Punriddum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) jirakan@bcnnakhon.ac.th 10.00
3 Jitrudee Rodkantuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(423) jitrudee@bcnnakhon.ac.th 10.00
4 Wannarat Jongkhetkit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 wannarat@bcnnakhon.ac.th 10.00