The Development of Simulation base Learning Model for Enhancing Anlytical Thinking of 3rd Year Nursing Students, Borommarajonnani Nakhon Si Thammarat
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงสูงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   วันดี แก้วแสงอ่อน, จามจุรี แซ่หลู่, จิตฤดี รอดการทุกข์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ตีพิมพ์เผยแพร่
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง,กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์,high fidelity simulation,learning model
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 31,300.00 2 ก.พ. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Wandee Kaewsaeng-on หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(138) wandee@bcnnakhon.ac.th 50.00 50.00
2 Jamjuree Saeloo นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(424) jamjuree@bcnnakhon.ac.th 25.00 25.00
3 Jitrudee Rodkantuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(423) jitrudee@bcnnakhon.ac.th 25.00 25.00