Weaving Wisdom Knowledge Management System of the Elderly People in Upper Southern Region
ระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน


ชื่อนักวิจัย ::   ทัศณีย์ หนูนารถ, อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ, สุนสิทธิ์ ศักดา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  Arts & Humanities
สาขา ::  History of Art
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การจัดการความรู้,ภูมิปัญญา,การทอผ้า,ผู้สูงอายุ,Knowledge Management ,Wisdom,Weaving,Elderly,Knowledge Management System,Knowledge
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 140,000.00 6 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Tassanee Noonart หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) tassanee@bcnnakhon.ac.th 10.00
2 อรยา สุขนิตย์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - 30.00
3 ปานดี คงสมบัติ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยชุมชนระนอง - - 30.00
4 สุนสิทธิ์ ศักดา นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - 30.00