Factors Affecting English Achievement of Nursing Students at Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ชื่อนักวิจัย ::   อุทุมพร ดุลยเกษม, ภาวดี เหมทานนท์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การสอบภาษาอังกฤษ,นักศึกษาพยาบาล,สถาบันพระบรมราชชนก,English Achievement,Nursing Students,College of Nursing
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 17,625.00 31 ต.ค. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Uthoomporn Dulyakasem หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) uthoomporn@bcnnakhon.ac.th 100.00 0.00
2 Pawadee Hamtanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pawadee@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00