Long Term Outcome of the Recovery for Head Injury Patient
ผลลัพธ์ระยะยาวของการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บศรีษะ


ชื่อนักวิจัย ::   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แก้วกระจก
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผลลัพธ์,การบาดเจ็บที่ศรีษะ,การฟื้นสภาพ,Outcome,Head Injury ,Recovery
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน



ลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 33,000.00 20 ม.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560

นักวิจัย



ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Ratthayanaphit Ratchathawan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) rphalasuek@bcnnakhon.ac.th 100.00 0.00
2 Thamolwan Kaewkrachok นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) thamolwan@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00