Rehabilitation of the Elderly with Mobility Problems
การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว


ชื่อนักวิจัย ::   ธมลวรรณ แก้วกระจก, จรรยา ศรีมีชัย, วิลาสินี แผ้วชนะ, วันดี แก้วแสงอ่อน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   Elderly,Rehabilitation,Mobility,ผู้สูงอายุ,การฟื้นฟู,การเคลื่อนไหว
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 47,500.00 2 ก.พ. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Thamolwan Kaewkrachok หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) thamolwan@bcnnakhon.ac.th 100.00
2 Janya Srimeechai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) janya@bcnnakhon.ac.th 0.00
3 Wilasinee Paewchana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(423) wilasinee@bcnnakhon.ac.th 0.00
4 Wandee Kaewsaeng-on นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(138) wandee@bcnnakhon.ac.th 0.00