การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครื่อข่ายวิจัย ระดับชาติ


ชื่อนักวิจัย ::   รัถยานภิศ พละศึก, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดาลิมา สำแดงสาร, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  สังคมศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
บทคัดย่อ/รายละเอียด ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 170,200.00 5 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 RATTHAYANAPHIT PALASUEK หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) rphalasuek@bcnnakhon.ac.th 100.00
2 THAMOLWAN KAEWKRACHOK นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) thamolwan@bcnnakhon.ac.th 0.00
3 DALIMA SAMDAENGSARN นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) dalima@bcnnakhon.ac.th 0.00
4 WANNARAT JONGKHETKIT นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 wannarat@bcnnakhon.ac.th 0.00