การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ


ชื่อนักวิจัย ::   ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดร.กุสุมา ใจสบาย, ดร.อโนทัย ประสาน, อ.วีณา ธิติประเสริฐ, ดร.สุชีพ เณรานนท์, นายอมร วงศ์วรรณ, นางอรุณี เปาะทองคำ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยแบบตัดขวาง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การประเมิน,การเปลี่ยนแปลงเชิิงระบบ,สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง,ความสำเร็จ,คุณภาพ,ความยั่งยืน,โครงการ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 333,333.00 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ หัวหน้าโครงการวิจัย N มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 30.00
2 Ratthayanaphit Ratchathawan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 057-446390-1(104) tpalasuek@yahoo.com 10.00
3 ดร.กุสุมา ใจสบาย นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 10.00
4 ดร.อโนทัย ประสาน นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 10.00
5 อ.วีณา ธิติประเสริฐ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 10.00
6 ดร.สุชีพ เณรานนท์ นักวิจัยร่วม N สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.00
7 นายอมร วงศ์วรรณ นักวิจัยร่วม N ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.00
8 นางอรุณี เปาะทองคำ นักวิจัยร่วม N รพ.สต.บ้านตลาดโรงเหล็ก 10.00