Capacity Building of Communication Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilities
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   วรัญญา จิตรบรรทัด, พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัตรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   อาสาสมัครสาธารณสุข,ผู้จัดการรายกรณี,คนพิการสูงอายุ,Public health volunteers,Case manager,Elderly with disability
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 562,220.00 16 มิ.ย. 2559 ถึง 15 มิ.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Waranya Jitbantad หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 nubjung@hotmail.com 60.00
2 Pimpawan Rueangphut นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(138) pimpawan@bcnnakhon.ac.th 20.00
3 สุพัตรา สหายรักษ์ นักวิจัยร่วม N - 10.00
4 วัฒนา วาระเพียง นักวิจัยร่วม N - 10.00