Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly In Tumbon Napru, Amphur Praphom, Nakhonsithammarat
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กำบลนารพุ อำเภอพระพรหม จะงหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพิน หมื่นทิพย์, วรัญญา จิตรบรรทัด
ชื่อโครงการ/ทุน ::  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON SI THAMMARAT วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 20,000.00 7 ส.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupin Muentip หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(133) saoyupin@hotmail.com 50.00
2 Waranya Jitbantad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 nubjung@hotmail.com 50.00