Health status and health-promoting behaviors in school-age children
ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพเด้กวัยเรียน


ชื่อนักวิจัย ::   นภาวรรณ วิริยะศิริกุล, เกษรา วนโชติตระกูล
ชื่อโครงการ/ทุน ::  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON SI THAMMARAT วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 25,000.00 6 ส.ค. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Napawan Wiriyasirikul หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075446390-1 natnapa8@gmail.com 50.00 0.00
2 Ketsara Wanachottrakun นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(107) k2_wana@hotmail.com 50.00 0.00