การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   วรัญญา จิตรบรรทัด, พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง
ชื่อโครงการ/ทุน ::  
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงการพัฒนา
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานเทียบเคียงฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 20,000.00 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 44,000.00 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Waranya Jitbantad หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 nubjung@hotmail.com 100.00 0.00
2 Pimpawan Rueangphut นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(138) ying.pim@hotmail.com 0.00 0.00
3 สุพัฒรา สหายรักษ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล 0.00 0.00
4 วัฒนา วาระเพียง นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00