Impact of Occupational and health behavior of adulthood in Tumbon Napru Amphur Praphom, Nakhon Si Thammarat
ผลกระทบของอาชีนและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทำงาน ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพิน หมื่นทิพย์, วรนิภา กรุงแก้ว, อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ
ชื่อโครงการ/ทุน ::  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON SI THAMMARAT วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 30,000.00 7 ส.ค. 2558 ถึง 30 เม.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Yupin Muentip หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(133) saoyupin@hotmail.com 25.00 0.00
2 Waranipa Krungkaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(134) kwaranipa@gmail.com 25.00 0.00
3 Arunrut Yotinwattanabumrung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(134) arunrat_yotin@hotmail.com 25.00 0.00
4 Wannarat Jongkhetkit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 mai_wann@hotmail.com 25.00 0.00