The Development of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Manuals to Evaluated Nursing Practice Competencies of Nursing Students at The Southern Borommarajonnani Nursing College Network
การพัฒนาคู่มือการสอนแบบ OSCE เพื่อประเมินสมมรถนะด้านการปฏิบัติ การพยาบาลรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาล ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้


ชื่อนักวิจัย ::   จามจุรี แซ่หลู่
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 10,000.00 10 ส.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
2 สถาบันพระบรมราชชนก 10,000.00 22 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jamjuree Saeloo หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(108) jureepink@yahoo.co.th 100.00