Capacity Buliding of Community Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilitied
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   พิมพวรรณ เรืองพุทธ, วรัญญา จิตรบรรทัด, สุพัตรา สหายรักษ์, นายวัฒนา วาระเพียง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 79,200.00 1 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pimpawan Rueangphut หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(138) ying.pim@hotmail.com 70.00
2 Waranya Jitbantad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 nubjung@hotmail.com 10.00
3 สุพัตรา สหายรักษ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล 10.00
4 นายวัฒนา วาระเพียง นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด 10.00