Psychiatric disorders, and people's attitudes towards psychiatric patients
โรคจิตเวชและทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยจิตเวช


ชื่อนักวิจัย ::   สุทัศน์ เหมทานนท์, ภาวดี เหมทานนท์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา ::  พยาบาลศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โรคจิตเวชและทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยจิตเวช
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 20,000.00 3 ม.ค. 2555 ถึง 8 พ.ค. 2555

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sutut Hemtanon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 80.00
2 Pawadee Hamtanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 20.00