"Factors Related between Health Literacy and Health behaviors of Elderly in Salamechai community, Nimueng subdistrict, Mueng district, Nakhon Si Thammarat province"
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  ชุมชนศาลามีชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพิน หมื่นทิพย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานเทียบเคียงฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 55,000.00 1 พ.ย. 2557 ถึง 30 เม.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupin Muentip หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(133) saoyupin@hotmail.com 100.00