Youth Health - Risk Behavior in Nakhon Si Thammarat Province
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   อุษา จันทร์แย้ม, ภาวดี เหมทานนท์, ดาลิมา สำแดงสาร
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานเทียบเคียงฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 20,000.00 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Usa Junyaem หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 usaj23@hotmail.com, Usaj23@gmail.com 80.00 0.00
2 Pawadee Hamtanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(105) pawadeehh@hotmail.com 10.00 0.00
3 Dalima Samdaengsarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช -(105) daly_living@hotmail.com 10.00 0.00