Associated Factors Self-efficacy and Complication Pervention Behaviors Among Persons with Diabetes Mellitus in Nakhon sri Thammarat
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผุ้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง, ยุพิน หมื่นทิพย์, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานเทียบเคียงฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 1 พ.ย. 2557 ถึง 31 พ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Arunrut Yotinwattanabumrung หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช arunrat_yotin@hotmail.com 70.00
2 Yupin Muentip นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(133) saoyupin@hotmail.com 10.00
3 Laksanan Dechboon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช dechboon@hotmail.co.th 10.00
4 Chutima Rukbanglaem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(134) c_rukbanglaem@hotmail.com 10.00