The quality of the nursing graduates of academic year 2011 produced by Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF) Boromarjonani College Nursing Nakhon Si Thammarat
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของผู้สำเร็จการศึึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   วิลาสินี แผ้วชนะ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   คุณภาพบัณฑิต1, กรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา 2
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 41,000.00 1 ก.พ. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wilasinee Paewchana หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446391(107) p_wila@yahoo.com 100.00