Particitatory of the Families and Community  for Elderly  Care
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, เกษร ปิ่นทับทิม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   Particitatory ,Elderly Care,Family,Community
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 20,000.00 1 ต.ค. 2556 ถึง 3 ก.พ. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratthayanaphit Ratchathawan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 057-446390-1(104) tpalasuek@yahoo.com 90.00
2 Laksanan Dechboon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช dechboon@hotmail.co.th 5.00
3 Kasorn Pintubtim นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 kasorn15@yahoo.com 5.00