Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly in Tumbon Napur , Amphur Praphom , Nakhonsithammart
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐา่นกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพิน หมื่นทิพย์, วรนิภา กรุงแก้ว
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐา่นกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 20,000.00 1 มี.ค. 2556 ถึง 1 ม.ค. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupin Muentip หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(133) saoyupin@hotmail.com 80.00
2 Waranipa Krungkaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช kwaranipa@hotmail.com, kwaranipa@gmail.com 20.00