internal Educational Quality Assurance Development Process implement in Boromarajanani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat
การพัฒนากระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การพัฒนากระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 21,400.00 1 ธ.ค. 2556 ถึง 1 พ.ค. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Benjawan Thanormchayathawat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช benjawan255@hotmail.com 100.00