หลักการและเทคนิคการพยาบาล เล่ม 1


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ธมลวรรณ แก้วกระจก
รหัส ISBN ::  978-616-11-2810-4
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Thamolwan Kaewkrachok ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075446390(105) tkaewkrachok@hotmail.com 100.00 N