การบริหารการพยาบาล เล่ม 1


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม
รหัส ISBN ::  978-616-11-2149-5
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  10 มกราคม พ.ศ. 2557
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • การบริหารการพยาบาล เล่ม 1.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Laksanan Dechboon ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 dechboon@hotmail.co.th 80.00 N
    2 Chutima Rukbanglaem ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(134) c_rukbanglaem@hotmail.com 20.00 N