แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
รหัส ISBN ::  978-616-11-1430-5
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  14 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
นักวิจัย



ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Ratthayanaphit Ratchathawan ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 057-446390-1(104) tpalasuek@yahoo.com 100.00 N