Simple ECG Analysis
การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่าย


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วรนิภา กรุงแก้ว
รหัส ISBN ::  978-616-11-1426-8
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
  • การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่าย
  • ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • Picture 004.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Waranipa Krungkaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช kwaranipa@hotmail.com, kwaranipa@gmail.com 100.00 N