วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Ratchathawan, R., ศุลีพร เพชรเรียง, กิตติพร เนาว์สุวรร์, นภชา สิงห์วีรธรรม. (2562).  characteristics of nurse lecture affecting identity of students regarding humanized nursing care in southern colleges .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 11(2), 71-82. Other
2 Chuaichum, C., Yotinwattanabumrung, A.. (2562).  effectiveness of instructional model with jigsaw technique in the topic of nursing care for persons with health problem in neurological system in nursing students .  vajira nursing journal, 21(1), 1-17. ISI
3 Suwanpakdee, W., สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, โสเพ็ญ ชูนวล. (2562).  effects of a self-efficacy enhancement program on dietary and exercise behaviors among pregnant women with gestational diabetes mellitus .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1), 39-50. TCI
4 Chiaprasert, S.. (2562).  effects of pressure sore prevention program on knowledge and self-efficacy of family caregivers in decreasing pressure sore risk of persons with cerebrovascular disease .  the bangkok medical journal, 15(1), 51-56. TCI
5 Hamtanon, P.. (2562).  factors related to positive aspects in care giving patients with dementia : a study with family care givers .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(2), 163-175. TCI
6 Saeloo, J., Srimeechai, J., Dulyakasem, U.. (2562).  how problem-base learning can help in teaching the nursing process effectively to the 2nd year nursing students : a pedagogy action research from the borommarajonnani nursing college of nakhon si thammarat .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1), 201-215. TCI
7 Jongkhetkit, W., วิภา แซ่เตี้ย, จารุวรรณ มานะสุรการ. (2562).  the effects of a gastrointestinal and fatigue symptom cluster management promoting program on symptom experiences in patients with breast cancer receiving chemotherapy .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(2), 187-198. TCI
8 Lahukarn, B., ศศิกานต์ กาละ, สุรีย์พร กฤษเจริญ. (2562).  the effects of an education and progressive muscle relaxation program on stress among pregnant women with preterm labor pain .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(2), 1-13. TCI
9 Noonart, T., กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, ณัฐฐภรณ์ ปัญจจันธ์, ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, บุษบยา ดำคำ, ปานทิพย์ จิ๋วรี. (2561).  Development of the Assessment Scale on the Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum Subject II Boromarajonani College of Nursing } Chai Nat .  Research and Development Health System Journal , 11(3), 37-42. TCI
10 Rodkaew, P., อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, จตุพร เพิ่มสกุล, ลมัย แสงเพ็ง. (2561).  Effects of the Making Nipple Innovation To the Successful of Breastfeeding in postpartum mothers with Short Nipples .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 19(3), 185-194. TCI
11 Jantawee, N., อุราภรณ์ เชยกาญจน์. (2561).  Effects of The Self-Efficacy Enhancement Program on Registered Nurses' Competencies in Blood Culture Techniques and Reducing Blood Culture Contaminate Rates .  Reg 11 Med J, 32(3), 1189-1198. TCI
12 Punriddum, J., วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2561).  Factors Related to Body Image of Adolescents with Thalassemia .  Journal of Nursing Science , 36(1), 58-72. TCI
13 Rukbanglaem, C., อัญญา ปลดเปลื้อง, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี. (2561).  LEARNING EXPERIENCE OF HUMANISTIC CARE .  Journal of MCU Nakhondhat, 5(3), 746-770. TCI
14 Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B., Songlead, D.. (2561).  Participatory Action Research : Development of a Participatory Process for Health Promotion in the Community .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(1), 211-223. TCI
15 Songlead, D., Ratchathawan, R., Norasing, N.. (2561).  Patients with Stroke at Home : A Competency Development Program for Caregivers and Village Health Volunteers (VHVs) Focusing on Psychosocial Aspects .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(1), 167-178. TCI
16 Yok-in, J., เกษราวัลย์ นิลวรางกูร. (2561).  QUALITY OF LIFE OF RUBBER FARMERS IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE .  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 34(1), 130-139. TCI
17 Thanormchayathawat, B., Ratchathawan, R.. (2561).  The Development of a Sufficiency Economy Instruction Model for Nursing Student at Bormarajajonani College of Nursing,Nakhon Si Thammarat .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 159-174. TCI
18 Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B., Songlead, D.. (2560).  A Comunity Participation Process in Teenage Pregnancy Prevention .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(2), 256-267. TCI
19 Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B.. (2560).  A Family Model for Older People Care .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 135-151. TCI
20 Rukbanglaem, C., เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ชิดชนก เชิงเชาว์. (2560).  Factors Analysis of Ethical Leadership in Educational Administration of Nursing Administrators in Nursing Colleges under the Jurisdiction of Pharaboromrajchanok Institute, Ministry of Public Health .  Journal of liberal arts Prince of Songkla University, Hat Yai campus., 9(1), 1-17. ISI
21 Jitbantad, W., Kaewkrachok, T., Rueangphut, P.. (2560).  Knowledge, Attitude and Ability to Care for the Elderly of Village Health Volunteers and the Satisfaction of the Elderly in Na Khian District, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 23(1), 5-16. TCI
22 Hamtanon, P., สกล วรเจริญศรี, มณฑิรา จารุเพ็ง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์. (2560).  Positive Aspects of Caregiving among Family Caregivers of Patients with Dementia .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(2), 186-199. TCI
23 Songlead, D., Rukbanglaem, C., กิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2560).  Predictive Power of Positive Psychological Capital to Working Performance of Nursing Faculties, Southern Boromarajonani College of Nursing .  Journal of Southern Technology, 10(2), 97-105. Other
24 Muentip, Y.. (2560).  The Development of quality of life among elderly in aspect of Health Care promotion, Elderly Excellent Center, Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat .  Journal of Nursing and Education , 9(2), 25-39. TCI
25 Songlead, D., ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด, ดร.กุญชร เจือตี๋. (2560).  The Relationship of Positive Psychological Capital and Organization Commitment on Work Performance of Nursing Faculties, Southern Boromarajonani College of Nursing .  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat, 8(2), 24-37. ISI
26 Thanormchayathawat, B., ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2559).  21st Century Skills : A Challenge for Student Development .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 208-222. TCI
27 Ratchathawan, R., Songlead, D., Thanormchayathawat, B., Paewchana, W., สยาม เพิ่มเพ็ชร. (2559).  Acceptability and Effectiveness of the Health Volunteer-rehabilitation Programs for Older Patients with Post Stroke .  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 8(1), 14-24. TCI
28 Rueangphut, P., Jitbantad, W.. (2559).  Community Participation toward Health Care among Dependent Older Adults .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 22(2), 49-60. TCI
29 Rukbanglaem, C., เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย, ชิดชนก เชิงเชาว. (2559).  Ethical Leadership: The Power Driven Force to Leadership in Educational Institute .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1), 168-181. Other
30 Muksing, W., Tohyusoh, N., Punriddum, J.. (2559).  Factors Related to Health Care Behavior among School Children in Nakhon Si Thammarat Municipality .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 65-76. TCI
31 Boonpradit, K., Hemtanon, S., Wattanasrisin, J.. (2559).  Promoting Moral Responsibility for the Nursing Student of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 16-26. TCI
32 Junyaem, U., ประภา ยุทธไตร. (2559).  การทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 : การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน .  Thai Journal of Nursing Council , 32(2), 28-39. TCI
33 Thanormchayathawat, B., ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2558).  การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  -, 10(1), 59-76. TCI
34 Tanttanokit, J., Norasing, N., Paewchana, W.. (2558).  Nursing student identity developing eith the Sard - Deun - Sib activties in Boramarajonani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 80-92. TCI
35 Wattanasrisin, J., Saeloo, J.. (2558).  Student Identity Reinforcement Model Follows to the Family of Boromarajanani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 27-42. TCI
36 Junyaem, U., ประภา ยุทธไตร. (2558).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย .  Journal of Public Health , 45(2), 171-179. TCI
37 ขนิษฐา ตลอดภพ, Prathumtone, V., อังคณา เรือนก้อน, เริงนภรณ์ โม้พวง. (2557).  Factors Affecting Stress of Elderly in Ban-Klong District Amphur Muang, Phitsanulok Province .  RMUTP Research Journal , 0, 174-179. TCI
38 Chuaichum, C.. (2557).  Factors Related to Medication Adherence in Patients in Patients with Epilepsy A Systematic Review .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(1), 36-47. Other
39 Chanudom, B.. (2557).  Prince of Songkla University Cat and upright positions together with music reduces the duration of active phase of labour and labour in primiparous women compared to oxytocin .  Fucus on Alternative and Complementary Therapies, 19(2), 70-77. Other
40 Wattanasrisin, J., สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธ์ุ จูฑะรสก. (2557).  The Development of Well - being Under the Lnnovation of Simulated Family System (One College One Community) .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 24(1), 67-78. TCI
41 Petchoo, K.. (2556).  Causal Relationship of Education Mangement Factors Influencing Critical Thinking of Nursing Student of Nursing Colleges under the Jurisdiction of Ministry of Public Health .  Journal of Nursing and Education , 6(2), 42-55. TCI
42 Chanudom, B.. (2556).  Effect of the Prince of Songkla University Birthing Bed on Druration Pain, and Comfort Level during Second-State Labor in Primiparous Thairs .  Effect of the Prince of Songkla University Birthing Bed , 17(1), 56-65. Other
43 Chuaichum, C.. (2556).  Relationships among Knowledge Self Efficacy Adverse Deug Reactions Stigma Depression and Medication Adherence in Patients with Epilepsy .  วารสารพยาบาลตำรวจ, 5(2), 107-119. Other
44 Rodkaew, P.. (2556).  The development of instrumwnt to Evaluate Learning Outcomes as the Thai Qualifications Framework for Higher Education, Nursing Curriculum (Revised Version B.E 2555) Southern College of Nursing and Public Health College Network .  Global Journal of Health & Science , 7(2), 1-9. Other
45 Dechboon, L.. (2556).  Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students .  Rajabhat Maha Sarakham University Journal , 5(10), 99-115. TCI
46 Rueangphut, P., Jitbantad, W.. (2556).  Village Health Volunteers Knowledge and Performance in the Care of People with Disabilites A Case Study of Nakean Community Muang Nakhon Si Thamarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(2), 32-43. TCI
47 Saeloo, J.. (2555).  Development and Evaluation of a Self- Healing Nureing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 16(1), 64-77. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ