วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร เอกสารผลงาน
1 Sapkaew, Y.. (2560).  The Development of quality of life among elderly in aspect of Health Care promotion, Elderly Excellent Center, Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat .  Journal of Nursing and Education , 9(2), 25-39. TCI
2 Thanormchayathawat, B., ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2559).  21st Century Skills : A Challenge for Student Development .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 208-222. TCI
3 Palasuek, R., Songlead, D., Thanormchayathawat, B., Paewchana, W., สยาม เพิ่มเพ็ชร. (2559).  Acceptability and Effectiveness of the Health Volunteer-rehabilitation Programs for Older Patients with Post Stroke .  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 8(1), 14-24. TCI
4 Rueangphut, P., Jitbantad, W.. (2559).  Community Participation toward Health Care among Dependent Older Adults .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 22(2), 49-60. TCI
5 Rukbanglaem, C., เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย, ชิดชนก เชิงเชาว. (2559).  Ethical Leadership: The Power Driven Force to Leadership in Educational Institute .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1), 168-181. Other
6 Muksing, W., Tohyusoh, N., Punriddum, J.. (2559).  Factors Related to Health Care Behavior among School Children in Nakhon Si Thammarat Municipality .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 65-76. TCI
7 Boonpradit, K., Hametanon, S., Wattanasrisin, J.. (2559).  Promoting Moral Responsibility for the Nursing Student of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 16-26. TCI
8 Junyaem, U., ประภา ยุทธไตร. (2559).  การทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 : การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน .  Thai Journal of Nursing Council , 32(2), 28-39. TCI
9 Thanormchayathawat, B., ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2558).  การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  -, 10(1), 59-76. TCI
10 Tanttanokit, J., Norasing, N., Paewchana, W.. (2558).  Nursing student identity developing eith the Sard - Deun - Sib activties in Boramarajonani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 80-92. TCI
11 Wattanasrisin, J., Saeloo, J.. (2558).  Student Identity Reinforcement Model Follows to the Family of Boromarajanani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 27-42. TCI
12 Junyaem, U., ประภา ยุทธไตร. (2558).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย .  Journal of Public Health , 45(2), 171-179. TCI
13 ขนิษฐา ตลอดภพ, Prathumtone, V., อังคณา เรือนก้อน, เริงนภรณ์ โม้พวง. (2557).  Factors Affecting Stress of Elderly in Ban-Klong District Amphur Muang, Phitsanulok Province .  RMUTP Research Journal , 0, 174-179. TCI
14 Chuaichum, C.. (2557).  Factors Related to Medication Adherence in Patients in Patients with Epilepsy A Systematic Review .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(1), 36-47. Other
15 Chanudom, B.. (2557).  Prince of Songkla University Cat and upright positions together with music reduces the duration of active phase of labour and labour in primiparous women compared to oxytocin .  Fucus on Alternative and Complementary Therapies, 19(2), 70-77. Other
16 Wattanasrisin, J., สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธ์ุ จูฑะรสก. (2557).  The Development of Well - being Under the Lnnovation of Simulated Family System (One College One Community) .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 24(1), 67-78. TCI
17 Petchoo, K.. (2556).  Causal Relationship of Education Mangement Factors Influencing Critical Thinking of Nursing Student of Nursing Colleges under the Jurisdiction of Ministry of Public Health .  Journal of Nursing and Education , 6(2), 42-55. TCI
18 Chanudom, B.. (2556).  Effect of the Prince of Songkla University Birthing Bed on Druration Pain, and Comfort Level during Second-State Labor in Primiparous Thairs .  Effect of the Prince of Songkla University Birthing Bed , 17(1), 56-65. Other
19 Chuaichum, C.. (2556).  Relationships among Knowledge Self Efficacy Adverse Deug Reactions Stigma Depression and Medication Adherence in Patients with Epilepsy .  วารสารพยาบาลตำรวจ, 5(2), 107-119. Other
20 Chinapandhu, P.. (2556).  The development of instrumwnt to Evaluate Learning Outcomes as the Thai Qualifications Framework for Higher Education, Nursing Curriculum (Revised Version B.E 2555) Southern College of Nursing and Public Health College Network .  Global Journal of Health & Science , 7(2), 1-9. Other
21 Dechboon, L.. (2556).  Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students .  Rajabhat Maha Sarakham University Journal , 5(10), 99-115. TCI
22 Rueangphut, P., Jitbantad, W.. (2556).  Village Health Volunteers Knowledge and Performance in the Care of People with Disabilites A Case Study of Nakean Community Muang Nakhon Si Thamarat .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(2), 32-43. TCI
23 Saeloo, J.. (2555).  Development and Evaluation of a Self- Healing Nureing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 16(1), 64-77. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ