Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 วรัญญา จิตรบรรทัด และพิมพวรรณ เรืองพุทธ. (2562).  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 1569-1603.
2 ยุพิน หมื่นทิพย์, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และอัญชนา วิชช์วัฒนางกูร. (2562).  การรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจต่อการออกกำลังกายด้วยรำไทยบนตารางเก้าช่องในผู้สูงอายุ .  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 1588-1595.
3 ภาวดี เหมทานนท์, พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิ์ดำ และกชนันท์ นาครัตน์. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกาาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลันทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 1506-1513.
4 ทัศณีย์ หนูนารถ, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี และเบญจวรรณ ละหุการ. (2562).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน .  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 1540-1547.
5 ภาวดี เหมทานนท์, สุทัศน์ เหมทานนท์, พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, กฤษฎา เวชภักดิ์ และสาวิตรี ชาติพงศ์. (2562).  ภาวะสุขภาพจิตและคุรภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำงานในวิทยาลัยพยาบาล .  การรประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , 1580-1587.
6 จิตฤดี รอดการทุกข์, มลิวัลย์ บุตรดำ, จิรกานต์ นวนเรือง, ภาวดี เหมทานนท์ และวรรณรัตน์ จงเขตกิจ. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิต และความสามารถในการเผชิญปัยหาของนักศึกษาพยาบาลใหม่ .  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวจัย ครั้งที่ 14 : 2561 "นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยากร", 81-91.
7 นิสากร จันทวี, อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง, จันทิมา ช่วยชุม, วรรณภา ประทุมโทน, ภาวดี เหมทานนท์ และชุติมา รักษ์บางแหลม. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครับกับความสามารถในการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ ปีการศึกษา 2561 .  การประชุมวิชาการระดับชาติ(ครั้งที่4) และนานาชาติ (ครั้งที่2) เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ, 1230-1243.
8 นิสากร จันทวี, อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง, จันทิมา ช่วยชุม, วรรณภา ประทุมโทน, ภาวดี เหมทานนท์ และชุติมา รักษ์บางแหลม. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครัวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ ปีการศึกษา 2561 .  การประชุมวิชาการระดับชาติ(ครั้งที่4) และนานาชาติ (ครั้งที่2) เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสขภาพ, 1230-1243.
9 นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ, วิชชุตา มัคสิงห์ และสาวิตรี ส่งแสง. (2561).  ระดับวามเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14 : 2561 "นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ", 385-393.
10 วันดี แก้วแสงอ่อน, ยุพาวดี ขันทบัลลัง และรัถยานภิศ รัชตะวรรณ. (2560).  ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสูง .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560, 41-41.
11 ภาวดี เหมทานนท์, นิศารัตน์ นรสิงห์, บรรเจิด ทิพย์นุรักษ์ และสมสุข สมมะลวน. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดูแลกับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม .  การประชุุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560, 39-39.
12 ปิยะพร พรหมแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, ผ้ช่วยศาสตราจารย์ และดร. (2560).  ความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บสมอง .  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, 381-392.
13 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และรัถยานภิศ รัชตะวรรณ. (2560).  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560, 73-73.
14 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, วรัญญา จิตรบรรทัด, นรานุช ขะระเขื่อน, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และยุวดี วิทยพันธ์. (2559).  การศึกษาภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุ, 360-366.
15 ยุพิน หมื่นทิพย์. (2559).  ความพึงพอใจและความสุขของผู้สูงอายุ ที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช .  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุ, 352-359.
16 วรัญญา จิตรบรรทัด. (2559).  ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุ, 22-26.
17 วรัญญา จิตรบรรทัด, ภาวดี เหมทานนท์ และอภิญญา เพชรเรือง. (2559).  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช .  เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 "ว่าด้วยเรื่อง...สังคมผู้สูงอายุ Aging Society”, 27-33.
18 ภาวดี เหมทานนท์ และเกษรา วนโชติตระกูล. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ: Aging Society”, 15-21.
19 วรนิภา กรุงแก้ว และอรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง. (2559).  พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาวง ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 "ว่าด้วยเรื่อง...สังคมผู้สูงอายุ Aging Society”, 367-372.
20 นงรัตน์ โมปลอด, อารยา วชิรพันธ์ และอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์. (2559).  รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 "ว่าด้วยเรื่อง...สังคมผู้สูงอายุ Aging Society, 34-38.
21 ทัศณีย์ หนูนารถ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ์ และศศิการต์ กาละ. (2558).  ผลของการใช้คู่มือเตรียมคลอดสองภาษา (พม่า - ไทย) ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์พม่า .  เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5 , 76-82.
22 Tanttanokit, J., Dulyakasem, U. & Lahukarn, B. (2014).  Results of a Delivery Training Program for Preparation for Birth in Pregnant Muslim Women .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? ณ โรงแรมเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอน สปาร์ จังหวัดภูเก็ต, 0-0.
23 Jitbantad, W. & Ratchathawan, R. (2014).  Results of  Behaviors Modification and Drug Administration During Ramaden in thai Muslim Patients with Diabetes Type2 .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word, 0-0.
24 Thanormchayathawat, B. (2014).  Educational Quality Assurance Development of Colleges under the Jurisdiction of Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does ”think globally act locally ” mean for education around the word? 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมภูเก็ต แกรนแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต, 100-108.
25 Ratchathawan, R. & Songlead, D. (2014).  Cultivation the Public - Minded Consciousness : A mode for Nursing Students .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa, 112-115.
26 Dulyakasem, U. (2014).  Active Learning Strategies toward Learning Octcomes Based on Thai Qualifications Framework Level : The Nursing Students' Perspectives .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? ณ โรงแรมเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอน สปาร์ จังหวัดภูเก็ต, 89-92.
27 Ratchathawan, R., Dulyakasem, U. & Rukbanglaem, C. (2014).  How to Design and the Results for Student-Centered Learning .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa, 198-202.
28 Rueangphut, P. & Kaewsaeng-on, W. (2014).  The Preparedness of Tambon Health Promoting Hospital for Elderly Care Supporting       .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? ณ โรงแรมเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอน สปาร์ จังหวัดภูเก็ต, 477-479.
29 Hamtanon, P. & Kaewsaeng-on, W. (2014).  The Relationship between Emotional Intelligence , Self - Efficacy and Adversity  Quotientamong Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing , Nakhon Si Thammaraj .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? ณ โรงแรมเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอน สปาร์ จังหวัดภูเก็ต , 332-336.
30 ขจิต บุญประดิษฐ. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้และค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนกลาง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช .  ประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน", 533-541.
31 ยุพิน หมื่นทิพย์ และวรนิภา กรุงแก้ว. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน", 1311-1326.
32 วิลาสินี แผ้วชนะ, เกษรา วนโชติตระกูล และปิยรัตน์ รอดแก้ว. (2557).  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช .  ประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน, 1311-1326.
33 ยุพิน หมื่นทิพย์ และวรนิภา กรุงแก้ว. (2557).  พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช .  Nakhon Phanom National and lnternational conference in Healthcare (NPNICH), 221-232.
34 Ratchathawan, R., Pumisawat, A. & Songlead, D. (2014).  Dependentcy Level in Older people .  EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa, 116-120.
35 วันดี แก้วแสงอ่อน. (2556).  การมีส่วนร่วมในการดูแล ปัญหา และการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 114-126.
36 ขจิต บุญประดิษฐ. (2556).  การรับรู้สุขภาพและการดูแลตนเองของหญฺงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี .  ราชภัฏวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “โลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 5-12.
37 ยุพิน หมื่นทิพย์ และนภาวรรณ วิริยะศิริกุล. (2556).  การศึกษาสมรรถนะและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) .  ราชภัฏวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ะเรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 262-272.
38 จตุพร ตันตะโนกิจ. (2556).  ความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติแผนกห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช .  ราชภัฏวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “โลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 13-30.
39 อุทุมพร ดุลยเกษม และปิยรัตน์ รอดแก้ว. (2556).  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 279-287.
40 สุทัศน์ เหมทานนท์. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคจิตเวชและทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชของประชาชนในเขต ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 151-162.
41 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, อุษา จันทร์แย้ม, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจตุพร ตันตะโนกิจ. (2556).  ประสบการณ์ของอาจารย์บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน , 42-50.
42 วรัญญา จิตรบรรทัด. (2556).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือก วิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม: กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 106-113.
43 อุษา จันทร์แย้ม. (2556).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรี .  การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 เรื่องสานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, 461-475.
44 ขนิษฐา ตลอดภพ, วรรณภา ประทุมโทน, อังคณา เรือนก้อน และเริงนภรณ์ โม้พวง. (2556).  ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก .  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15-16 กรกฎาคม 2556, 0-0.
45 นงรัตน์ โมปลอด และอารยา วชิรพันธ์. (2556).  พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ราชภัฏวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “โลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 31-41.
46 วรัญญา จิตรบรรทัด. (2556).  สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชน .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครัั้้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 273-278.
47 Rodkantuk, J. (2012).  Freshmen Nursing Students' Satisfaction on Teaching and Learning Management of Anatomy and Physiology l by Utilizing on Electronic Learning .  The 2 nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference The 36 th Annual Conference of Anatomy Association of Thailand , 487-489.
48 Ratchathawan, R. (2012).  Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand .  Working Togerter for Health Security lnternational Nursing and Public Health Conference Thailand Chiang Mai, Thailand.2012, 260-273.
49 Muentip, Y. (2012).  Moderating Effect of Self-Effcacy on the Relationship between Perceived Physical Activity Benefit and Physical Activity among Elderly with Hypertension .  Working Togerter for Health Security lnternational Nursing and Public Health Conference Thailand Chiang Mai, Thailand.2012, 309-319.
50 Jitbantad, W., Kanchana, J. & Rueangphut, P. (2012).  THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL .  Workinf Together for Health Security 4 Th Lnternational Nursing and Public Health Conference Thailand Chiang Mai Thailand 2012, 325-330.
51 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ. (2555).  การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาประเทศ, 346-361.
52 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เกษร ปิ่นทับทิม และวรรณี ศักดิ์เกิด. (2553).  รูปแบบการควบคุมโลหิตสูงของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านไม้แดง .  Oral presentation การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 6, 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ