วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน บทคัดย่อ
1 Chiaprasert, S. (Project Leader).   สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง . Tuition Fee. 2560.
2 Palasuek, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T., Samdaengsarn, D., Jongkhetkit, W..   การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครื่อข่ายวิจัย ระดับชาติ . Tuition Fee. 2560.
3 Palasuek, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T., Paewchana, W., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D..   การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการกลืน . Tuition Fee. 2560.
4 Palasuek, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Moplod, N., Rodkantuk, J..   การรับรู้สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
5 Palasuek, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Songlead, D., Kanchanaaree, S., Jongkhetkit, W., Chiaprasert, S..   การพัฒนาสมรรถนะในการเป็นข้าราชการที่ดี ของข้าราชใหม่เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2560 . Public & Government Service 11th. 2560.
6 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (Project Leader), Palasuek, R., อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Kantabanlang, Y., โสถิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ.   การวิเคราะห์สะภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
7 ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มลิวัลย์ บุตรดำ.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร: กรณีศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2560.
8 Buddam, M. (Project Leader), Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดาและมารดา . Praboromarajchanok Institue. 2559.
9 Rueangphut, P. (Project Leader), Jitbantad, W., สุพัตรา สหายรักษ์, นายวัฒนา วาระเพียง.   Capacity Buliding of Community Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilitied . Tuition Fee. 2559.
10 Noonart, T. (Project Leader), Dulyakasem, U..   Communication about Sex In Muslin Families in Nakhon si thammarat . BCN Nakhon. 2559.
11 Chinapandhu, P. (Project Leader), ลมัย แสงเพ็ง, จตุพร เพิ่มพรสกุล.   The Effectiveness of the innovation "making nipple " for successfully of Breastfeeding in short nipple Mother . BCN Nakhon. 2559.
12 นงรัตน์ โมปลอด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
13 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
14 Dulyakasem, U. (Project Leader), Hamtanon, P..   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2559.
15 นรานุช ขะระเขื่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อารยา วชิรพันธ์.   วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีอายุยืนยง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
16 Jitbantad, W. (Project Leader).   Capacity Building of Communication Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilities . Health Systems Research Institute. 2558.
17 Jitbantad, W. (Project Leader), Palasuek, R..   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean Sub-district, Muang district, Nakhon si thammarat Province . BCN Nakhon. 2558.
18 Krungkaew, W. (Project Leader), Theucksuban, B., Kantabanlang, Y..   Effects of a Self-management Supporting Program on Self- management Behaviors and Blood Pressure among Elders with Hypertension . Praboromarajchanok Institue. 2558.
19 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Effects of Self-care Promotion by Peer Group Model for the Elderly . BCN Nakhon. 2558.
20 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health status and health-promoting behaviors in school-age children . BCN Nakhon. 2558.
21 Sapkaew, Y. (Project Leader), Krungkaew, W., Yotinwattanabumrung, A., Jongkhetkit, W..   Impact of Occupational and health behavior of adulthood in Tumbon Napru Amphur Praphom, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2558.
22 Sapkaew, Y. (Project Leader), Jitbantad, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly In Tumbon Napru, Amphur Praphom, Nakhonsithammarat . BCN Nakhon. 2558.
23 Rueangphut, P. (Project Leader), Chuaichum, C..   Role and Preparedness of Health Public Organization Support to Elderly care . BCN Nakhon. 2558.
24 Saeloo, J. (Project Leader).   The Development of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Manuals to Evaluated Nursing Practice Competencies of Nursing Students at The Southern Borommarajonnani Nursing College Network . BCN Nakhon. 2558.
25 Tanttanokit, J. (Project Leader), Dulyakasem, U., Lahukarn, B..   The Effects of Delivery Training Program for Pregnant Woman on Knowledge, Fear, Anxiety, Self-Efficacy and Birth Experience of Pregnant Woman . BCN Nakhon. 2558.
26 Junyaem, U. (Project Leader), Hamtanon, P., Samdaengsarn, D..   Youth Health - Risk Behavior in Nakhon Si Thammarat Province . Praboromarajchanok Institue. 2558.
27 วันดี แก้วแสงอ่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
28 รัถยานภิศ พละศึก (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
29 Dulyakasem, U. (Project Leader).   การพัฒนาการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Didactic Strategies) เพื่อเสริมสร้างสมรถถนะอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 . Praboromarajchanok Institue. 2558.
30 มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จตุพร ตันตะโนกิจ.   การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดามารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
31 รัถยานภิศ พละศึก (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
32 Songlead, D. (Project Leader), Palasuek, R., Norasing, N..   การพัฒนาสมรรถนะของครอบครัวและชุมชนในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . Praboromarajchanok Institue. 2558.
33 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
34 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทิมา ช่วยชุม.   การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
35 ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภาวดี เหมทานนท์.   การศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
36 Hamtanon, P. (Project Leader), Moungsathong, M., Wattanasrisin, J..   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
37 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภคมล ทรงเลิศ, จรรยา ศรีมีชัย.   ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
38 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธมลวรรณ แก้วกระจก.   ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
39 นภาวรรณ วิริยะศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชชุตา มัคสิงห์, นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ.   ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไม่พึ่งประสงค์และการจัดการอาการในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
40 Hamtanon, P. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน . BCN Nakhon. 2558.
41 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hametanon, S..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . Praboromarajchanok Institue. 2558.
42 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
43 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสากร จันทวี.   ศักยภาพของชุมชนกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานการอออกกำลังกายในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
44 Sapkaew, Y. (Project Leader).   "Factors Related between Health Literacy and Health behaviors of Elderly in Salamechai community, Nimueng subdistrict, Mueng district, Nakhon Si Thammarat province" . BCN Nakhon. 2557.
45 Palasuek, R. (Project Leader), Theucksuban, B., Samdaengsarn, D..   A Development of Publication Researchers' Competency  . BCN Nakhon. 2557.
46 Palasuek, R. (Project Leader).   A Development of Research' Competencies and Network Creation . BCN Nakhon. 2557.
47 Dulyakasem, U. (Project Leader).   Active Learning Strategies toward Learning Outcomes Based on Thai Qualifications Framework Level: The Nursing Students’ Perspectives . BCN Nakhon. 2557.
48 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Sapkaew, Y., Dechboon, L., Rukbanglaem, C..   Associated Factors Self-efficacy and Complication Pervention Behaviors Among Persons with Diabetes Mellitus in Nakhon sri Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
49 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Community involvement in elderly care in salamechi community maung district,Nakhon Sri Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
50 Jitbantad, W. (Project Leader).   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean sub-diatrict,Nakhon si thammarat province . BCN Nakhon. 2557.
51 Piankaew, A. (Project Leader), จิฑาภรณ์ ยกอิ้น, Chiaprasert, S..   Factors Affecting to Perceptive About Sexual and Pregnancy of Students in Seconday School, Muang District Nakhonsri Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
52 Muksing, W. (Project Leader).   Factors Influencing the health behavior among school children in the municipality Nakhonsithammarat city . BCN Nakhon. 2557.
53 Kanchanaaree, S. (Project Leader), Moplod, N., Karakhuean, N..   Health Promoting Behaviors of the Elderly in Salamechi community maung district,Nakhon Sti Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
54 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health Status and Health-Promoting Behaviors of Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
55 Saeloo, J. (Project Leader).   Last Hours of Life Care Experience of Care Giver . BCN Nakhon. 2557.
56 Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   Participation Community Leader Model on Maternal Role Attainment in Adolescent Mothers . BCN Nakhon. 2557.
57 Norasing, N. (Project Leader), Hamtanon, P., Junyaem, U., Hametanon, S., Songlead, D..   Problem and Adjustment of Caregiver in Caring for Psychiatric Patients at Home . BCN Nakhon. 2557.
58 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hametanon, S., Songlead, D., Junyaem, U., จีรภา แก้วเขียว.   Socail and Self-care Skills Traning for Relapse Pervention in Chronic Schizophrenia Patient . BCN Nakhon. 2557.
59 Palasuek, R. (Project Leader), Rueangphut, P., Jitbantad, W., Songlead, D., Thanormchayathawat, B..   The Community development towards Health Promotion and Disease Prevention . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
60 Rueangphut, P. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W., Chuaichum, C..   The Community Participation Self-Care in Dependence Chronic Disease . BCN Nakhon. 2557.
61 Paewchana, W. (Project Leader), Palasuek, R., Thanormchayathawat, B., Songlead, D..   The Model Development in Solcing Communication Problem of Stroke Rehabilitation by the Parties to The Health Sector . BCN Nakhon. 2557.
62 Boonpradit, K. (Project Leader), ทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์.   การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
63 Palasuek, R. (Project Leader), Theucksuban, B., Samdaengsarn, D..   การพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแก่นักวิจัย . BCN Nakhon. 2557.
64 Palasuek, R. (Project Leader), Songlead, D., Thanormchayathawat, B., Paewchana, W..   การพัฒนาสมรรถนะของครอบครัวและชุมชนในการฟื้นฟูปัญหาด้านการกลืนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . BCN Nakhon. 2557.
65 Rodkantuk, J. (Project Leader), Chuaichum, C..   การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานในระดับชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
66 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), ยุพาวดี ขันทบัลลัง.   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง . BCN Nakhon. 2557.
67 Moungsathong, M. (Project Leader), Rukbanglaem, C., Wanachottrakun, K., Wiriyasirikul, N..   ประสบการณ์การดูแลตนเองภายใต้วัฒนธรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . BCN Nakhon. 2557.
68 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Jantawee, N..   รูปแบบการฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนในตำบลนาเคียน . BCN Nakhon. 2557.
69 Rueangphut, P. (Project Leader), Jitbantad, W..   Education level of knowledge of health volunteers in caring for disabled . BCN Nakhon. 2556.
70 Jitbantad, W. (Project Leader).   Factors associated with contraceptive method choice of Muslim women . BCN Nakhon. 2556.
71 Palasuek, R. (Project Leader).   Factors associated with the risk of depression in the elderly . BCN Nakhon. 2556.
72 Sapkaew, Y. (Project Leader), Muksing, W., Moungsathong, M., Buddam, M..   Following research the role of volunterrs in the traing course : the health of the elderly in the commary , To care for the elderly in the community Nakhonsithammart Province . BCN Nakhon. 2556.
73 Thanormchayathawat, B. (Project Leader).   internal Educational Quality Assurance Development Process implement in Boromarajanani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
74 Palasuek, R., Dechboon, L., Pintubtim, K..   Particitatory of the Families and Community  for Elderly  Care . BCN Nakhon. 2556.
75 Jitbantad, W. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Rueangphut, P..   Patterns of care for Disability with multicultural families . BCN Nakhon. 2556.
76 Sapkaew, Y. (Project Leader), Krungkaew, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly in Tumbon Napur , Amphur Praphom , Nakhonsithammart . BCN Nakhon. 2556.
77 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U..   Relationships between positive psychological and the rersonnet working behaviors of Boromarajonani college of Nursing Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
78 Jitbantad, W., Palasuek, R., สุพัฒตรา สหายรักษ์.   Results of Behaviors Modification and Drug Administration During Ramadan in Thai Muslim Patients with Diabetes Type 2 . BCN Nakhon. 2556.
79 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hametanon, S., Tanttanokit, J., Junyaem, U..   Students developed under virtual hosts . BCN Nakhon. 2556.
80 Rueangphut, P., Kaewsaeng-on, W..   The Preparedness of Tambon Health Promoting Hospital for Elderly Care Supporting . BCN Nakhon. 2556.
81 Paewchana, W. (Project Leader).   The quality of the nursing graduates of academic year 2011 produced by Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF) Boromarjonani College Nursing Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
82 Boonpradit, K., Buddam, M., Suwanpakdee, W..   The relationship between a person, Knowledge,Value of middle-adolescent about sexual  intercourse Municipality, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
83 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Rueangphut, P..   การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
84 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
85 Hamtanon, P. (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
86 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
87 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานะสุขภาพและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
88 Palasuek, R. (Project Leader).   A Development of Nursing Graduate Attribution’s Key Performance Indicators in Ministry of Public Health . ตนเอง. 2555.
89 Boonpradit, K. (Project Leader).   Care of pregnant women infected with HIV . BCN Nakhon. 2555.
90 Palasuek, R., Songlead, D., Pumisawat, A..   Dependentcy Level in Older people . BCN Nakhon. 2555.
91 Saeloo, J. (Project Leader).   Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension . สภาการพยาบาล. 2555.
92 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hametanon, S., Kanchana, J..   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . BCN Nakhon. 2555.
93 Hametanon, S. (Project Leader), Hamtanon, P..   Psychiatric disorders, and people's attitudes towards psychiatric patients . BCN Nakhon. 2555.
94 Palasuek, R. (Project Leader).   Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand . BCN Nakhon. 2555.
95 Chinapandhu, P. (Project Leader).   Stimulate the breast . BCN Nakhon. 2555.
96 Chanudom, B. (Project Leader).   The existing PSU . BCN Nakhon. 2555.
97 Jitbantad, W. (Project Leader), Kanchana, J., Rueangphut, P..   THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
98 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
99 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนบ้านไร่ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ