วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 วัลลภา ดิษสระ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ & พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การประเมินและติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
2 จามจุรี แซ่หลู่ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุทัศน์ เหมทานนท์, พีระนันท์ จีระยิ่งมงคล, เพ็ญศรี ทองเพชร, อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง, นันท์ณภัส สารมาศ, จิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, สมคิด รูปงาม, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก & ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์.   การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลที่จำเป็นต้องพัฒนาด้วยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองเสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
3 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ & บุญประจักษ์ จันทร์วิน.   การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
4 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นภาวรรณ วิริยะศิริกุล & บุญประจักษ์ จันทร์วิน.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาหญิง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
5 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ & รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของอาสาสมัครสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
6 บุญประจักษ์ จันทร์วิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), นรานุช ขะระเขื่อน & วัลลภา ดิษสระ.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอที่มีอัตราป่วยสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
7 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ & เกษรา วนโชติตระกูล.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เครือข่ายภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
8 บุญประจักษ์ จันทร์วิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ & จิฑาภรณ์ ยกอิ่น.   พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสูง : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
9 อัญชนา วิชช์วัฒนางกูร (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ & บุญประจักษ์ จันทร์วิน.   รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในจังหวัดนครศรีธรรมราช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
10 Moplod, N. (Project Leader) & Kanchanaaree, S.   กระบวนการพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2563.
11 Samdaengsarn, D. (Project Leader) & Jongkhetkit, W.   การเก็บสิ่งสงตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ . Tuition Fee. 2563.
12 Punriddum, J. & (Project Leader).   การดูแลเด้กโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง . Tuition Fee. 2563.
13 Kaewkrachok, T. & (Project Leader).   การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ไม่ยากอย่างที่คิด : กรณีศึกษา . Tuition Fee. 2563.
14 Kaewsaeng-on, W. & (Project Leader).   การดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับ . Tuition Fee. 2563.
15 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างครบวงจร . Tuition Fee. 2563.
16 Karakhuean, N. & (Project Leader).   การดูแลสุขภาพที่บ้าน . Tuition Fee. 2563.
17 Dissara, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Rueangphut, P. & Rodkantuk, J.   การประเมินและติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
18 Hamtanon, P. & (Project Leader).   การปรึกษาทางสุขภาพ . Tuition Fee. 2563.
19 Muksing, W. (Project Leader) & Tohyusoh, N.   การพยาบาลเด้กที่มีความผิดปกติทางศัลยกรรมของระบบทางเดินอาหารส่วนล่างโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : การประยุกต์ใช้ . Tuition Fee. 2563.
20 Wiriyasirikul, N. & (Project Leader).   การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2563.
21 Rattaya, M. & (Project Leader).   การพยาบาลผู้คลอดที่คลอดยากและด้รับการช่วยด้วยสูติศาสตร์หัตถการ . Tuition Fee. 2563.
22 Buddam, M. & (Project Leader).   การพยาบาลเพื่อบรรเทาปวดในระยะรอคลอดด้วยวิธีธรรมชาติในผู้คลอดปกติทางช่องคลอด . Tuition Fee. 2563.
23 Ritmontree, O. (Project Leader) & Buddam, M.   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดปกติ . Tuition Fee. 2563.
24 Dulyakasem, U. (Project Leader) & Suwanpakdee, W.   การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ในภาวะปกติ . Tuition Fee. 2563.
25 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U., Songlead, D. & Panritdum, P.   การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม . Tuition Fee. 2563.
26 Arunjit, S. (Project Leader), Saeloo, J. & Jongkhetkit, W.   การพัฒนาโปรแกรมสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรูปแบบสื่ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านม . Tuition Fee. 2563.
27 Saeloo, J. (Project Leader) & Wiriyasirikul, N.   การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น "สมส่วนด้วยการเรียนรู้อย่างฉลาด" เพื่่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในเด้กวัยเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
28 Hamtanon, P. & (Project Leader).   การพัมนาโปรแกรมการระลึกความหลังแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้า ความภาคภูมิใจในตนเอง และคุรภาพชีวิตของผุ้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเล้กน้อย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2563.
29 Muentip, Y. (Project Leader) & Chuaichum, C.   การรับสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติรายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพ ตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา . Tuition Fee. 2563.
30 Rattaya, M. (Project Leader) & Lahukarn, B.   ความเครียดและการจัดการความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2563.
31 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Wiriyasirikul, N. & Junwin, B.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาหญิง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกาา จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
32 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T. & Samdaengsarn, D.   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนุบสนุนทางสังคม ความรอบรู้ทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง สังคมกึ่งเมืองชนบท และสังคมชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
33 Songlead, D. & (Project Leader).   จริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล . Tuition Fee. 2563.
34 นพรัตน์ ไชยชำนิ (Project Leader), Hamtanon, P., ก สินศักดิ์ สุวรรณโชติ, สมสุข สมมะลวน, สุคนธา คงศีล, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, วันดี สุทธรังษี, วรวรรณ จุฑา, ธิดาจิต มณีวัต & เกษราภรณ์ เคนบุปผา.   ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ . . 2563.
35 Rukbanglaem, C. (Project Leader), Songlead, D. & Krungkaew, W.   ทางเลือก ทางออกของการแก้ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล . Tuition Fee. 2563.
36 Buddam, M. (Project Leader), Suwanpakdee, W., Noonart, T. & Ritmontree, O.   ประสิทธิผลของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง"วิธีการลดปวดในระยะคลอด" . Tuition Fee. 2563.
37 Arunjit, S. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของการนำตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง (3As Model)ไปใช้ . BCN Nakhon. 2563.
38 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2563.
39 Dissara, W. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2563.
40 Chuaykarn, U. (Project Leader) & Witwattanangoon, A.   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผุ้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . Tuition Fee. 2563.
41 Chuaykarn, U. (Project Leader) & Witwattanangoon, A.   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . Tuition Fee. 2563.
42 Karakhuean, N. (Project Leader), Songlead, D. & Junwin, B.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้สูงอายุมุสลิม จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
43 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Jantawee, N. & Krungkaew, W.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์เสมือนจริง ต่อความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 . Tuition Fee. 2563.
44 Chuaichum, C. (Project Leader) & Muentip, Y.   ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโดยใช้ฐานการเรียนรู้ต่อการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Tuition Fee. 2563.
45 Lahukarn, B. (Project Leader), Noonart, T. & Rattaya, M.   ผลของโปรแกรมการนวดเต้านมด้วยตนเองต่อการไหลของน้ำนมในมารดาผ่าตัดคลอด . Tuition Fee. 2563.
46 Tohyusoh, N. (Project Leader), Muksing, W. & สรุจี ระย้า.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฏอบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะชักไข้สูง . Tuition Fee. 2563.
47 Krungkaew, W. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A. & Rukbanglaem, C.   ผลของโปรแกรมสถานการณ์จำลองเสมือนจริงฝนรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ . Tuition Fee. 2563.
48 Karakhuean, N. (Project Leader), Songlead, D. & Junwin, B.   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
49 Noonart, T. (Project Leader) & Lahukarn, B.   ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และการใช้ยา . Tuition Fee. 2563.
50 Norasing, N. (Project Leader) & Kaewkiaw, J.   ภาวะซึมเศร้า : การบำบัดและการพยาบาล . Tuition Fee. 2563.
51 Suwanpakdee, W. (Project Leader) & Buddam, M.   ภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2563.
52 Junwin, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Witwattanangoon, A. & Kanchanaaree, S.   รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2563.
53 Rodkaew, P. (Project Leader), Dulyakasem, U. & Kanchanaaree, S.   สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
54 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T. & Samdaengsarn, D.   อิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคมและความรอบรู้ทางสุขภาพต่อคุรภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และสังคมชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
55 Punriddum, J. (Project Leader), Muksing, W., Tohyusoh, N. & Wanachottrakun, K.   กระบวนการเผชิญความเครียดของนักศึกาาพยาบาลระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
56 Moplod, N. (Project Leader) & Kanchanaaree, S.   กระบวนการพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2562.
57 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Thanormchayathawat, B. & Songlead, D.   กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้งสูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล (Care management) . Tuition Fee. 2562.
58 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W. & Rodkantuk, J.   การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . Tuition Fee. 2562.
59 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างครบวงจร . Tuition Fee. 2562.
60 Srimeechai, J. (Project Leader) & Saeloo, J.   การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ไม่ยากอย่างที่คิด . Tuition Fee. 2562.
61 Wachiraphan, A. (Project Leader) & Karakhuean, N.   การพยาบาลชุมชน 1 . Tuition Fee. 2562.
62 Krungkaew, W. & (Project Leader).   การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยหนัก : การใช้เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน . Tuition Fee. 2562.
63 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & สมฤดั อรุณติตร.   การพยาบาลผู้ป่วยดรคตับทันยุค . Tuition Fee. 2562.
64 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T., Jongkhetkit, W. & Jitbantad, W.   การพัฒนาการประยุกต์ใช้การสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 . Tuition Fee. 2562.
65 Saeloo, J. (Project Leader) & สมฤดี อรุณจิตร.   การพัฒนานวัตกรรม "แอพพลิเคชั่นการจัดการอาการผิดปกติสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อส่งเสริมความรู้การจัดการอาการผิดปกติ . Tuition Fee. 2562.
66 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดาลิมา สำแดงสาร.   การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
67 Hamtanon, P. (Project Leader), Jongkhetkit, W. & Jitbantad, W.   การพัฒนาโปรแกรมการระลึกความหลังแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้า ความภาคภูมิใจในตัวเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
68 Saeloo, J. (Project Leader) & นันท์นภัส สารมาศ.   การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความตระหนักในการนำหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตของการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษายุค Generation Z . Tuition Fee. 2562.
69 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader) & Chuaichum, C.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้เทคนิคการสอนแนะ ต่อผลสัมฤทะิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2562.
70 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วรรณรัตน์ จงเขตกิจ.   การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบผสมผสานเพื่อการดูผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
71 อรนลิน สิงขรณ์ (Project Leader), Hamtanon, P., ขนิษฐา พิศฉลาด & เกศมณี มูลปานันท์.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มชนชาชาติพันธุ์โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน . . 2562.
72 Dissara, W. (Project Leader), Junwin, B. & Yok-in, J.   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองดิน ตำบลนาเคียน อภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
73 Jantawee, N. (Project Leader), Muentip, Y. & Chuaichum, C.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาการใช้ทักษะกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
74 Dissara, W. (Project Leader), Moplod, N. & Chiaprasert, S.   การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในเด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะซีด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
75 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะ . Tuition Fee. 2562.
76 Muentip, Y. & (Project Leader).   การรับรู้ประโยชน์ ต่อการออกกำลังกายในน้ำของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
77 Kaewkrachok, T. (Project Leader) & Hamtanon, P.   การศึกษาวัฒนธรรมองคืกรและบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2562.
78 Krungkaew, W. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A. & Rukbanglaem, C.   การสร้างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ" สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
79 Hamtanon, P. & (Project Leader).   การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ . Tuition Fee. 2562.
80 Noonart, T. (Project Leader) & Lahukarn, B.   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม . Tuition Fee. 2562.
81 Chuaichum, C. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A. & Witwattanangoon, A.   ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นที่ 2 ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Tuition Fee. 2562.
82 Witwattanangoon, A. (Project Leader), Chuaykarn, U. & Yotinwattanabumrung, A.   ความสัมพันธ์ระว่างความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ในการจัดการกับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . Tuition Fee. 2562.
83 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Tohyusoh, N.   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
84 Buddam, M. (Project Leader) & Suwanpakdee, W.   ความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่นจากการดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน . Tuition Fee. 2562.
85 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D. & Jitbantad, W.   คู่มือปฏิบัติทักษะทาการพยาบาล เล่มที่ 2 บทที่ 13-24 . Tuition Fee. 2562.
86 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D. & Jitbantad, W.   คู่มือปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล เล่ม 1 บทที่ 1 - 12 . Tuition Fee. 2562.
87 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N. & Punriddum, J.   เด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร : กรณีศึกษา . Tuition Fee. 2562.
88 Rodkantuk, J. & (Project Leader).   ตำราปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทางระบบสุขภาพ เล่มที่1 . Tuition Fee. 2562.
89 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D. & Pormkaew, P.   ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดุแลผู้ป่วยติดเตียง . Tuition Fee. 2562.
90 Chuaykarn, U. (Project Leader), Witwattanangoon, A. & Chuaichum, C.   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . Tuition Fee. 2562.
91 Arunjit, S. (Project Leader), Jongkhetkit, W. & Kaewsaeng-on, W.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมการป้องกันมะเร็งเต้านมในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
92 Rattaya, M. (Project Leader), Ritmontree, O., Dulyakasem, U. & Kuakarn, S.   ผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ร่วมกับการประคบเย็นต่อเวลาและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในหญิงครรภ์แรก . Tuition Fee. 2562.
93 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Chuaichum, C., Rukbanglaem, C., Krungkaew, W., Jantawee, N., Chuaykarn, U. & นันท์นภัส สารมาศ.   ผลของการเตรียมความพร้อมโดยการใช้สถานการณ์เหมือนจริง ต่อความรู้และความสามารถคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี่ที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Tuition Fee. 2562.
94 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Punriddum, J. & Arunjit, S.   ผลของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
95 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Muksing, W. & Tohyusoh, N.   ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . Tuition Fee. 2562.
96 Rueangphut, P. (Project Leader), Krungkaew, W. & Dissara, W.   ผลของการออกกำลังกายเฉพาะที่ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคอ้วนลงพุงในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
97 Lahukarn, B. (Project Leader), Malasri, N., Noonart, T. & Rattaya, M.   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และความสำเร็จการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก . Tuition Fee. 2562.
98 Rueangphut, P. (Project Leader) & Dissara, W.   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะที่ต่อภาวะสุขภาพของอาสามสมัคร สาธารณสุขในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
99 Muentip, Y. (Project Leader) & Paewchana, W.   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
100 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Hamtanon, P.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน จงหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
101 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N. & Punriddum, J.   ผลขอโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน . Tuition Fee. 2562.
102 Saeloo, J. & (Project Leader).   พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังที่มีภาวะสุขภาพดี จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
103 Songlead, D. & (Project Leader).   ภาวะผู้นำของพยาบาลในศตวรรษที่21 . Tuition Fee. 2562.
104 Hamtanon, P. (Project Leader) & Muentip, Y.   แรงจูงใจและผลที่เกิดขึ้นของการเป็นจิตอาสาในผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2562.
105 Rueangphut, P. & (Project Leader).   ล้างไตทางช่องท้องอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ . Tuition Fee. 2562.
106 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Wiriyasirikul, N.   ศักยภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
107 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, บุบผา รักษานาม, วิไล อุดมพิทยาสรรพ์, Junwin, B., รุ่งนภา จันทรา, ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, วาริสา ทรัพยืประดิษฐ์ & นำพร สามิภักดิ์.   สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2562.
108 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Saeloo, J.   การพัฒนาโปรแกรมสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ . Tuition Fee. 2561.
109 Ratchathawan, R. (Project Leader), ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น, Thanormchayathawat, B., Songlead, D., Muentip, Y., เบญจวรรณ มากนวล & วันวิสา เสถียรพันธ์.   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจนที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 (Care Management) เขตสุขภาพที่ 11 . Public & Government Service 11th. 2561.
110 ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภาวดี เหมทานนท์.   การศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2561.
111 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Wiriyasirikul, N.   ศักยภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่21ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2561.
112 Junwin, B. (Project Leader) & Songlead, D.   กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก . Tuition Fee. 2560.
113 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Moplod, N., Songlead, D., Karakhuean, N., Kanchanaaree, S. & Wachiraphan, A.   กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล . Tuition Fee. 2560.
114 ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดร.กุสุมา ใจสบาย, ดร.อโนทัย ประสาน, อ.วีณา ธิติประเสริฐ, ดร.สุชีพ เณรานนท์, นายอมร วงศ์วรรณ & นางอรุณี เปาะทองคำ.   การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
115 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดลปภัฎ ทรงเลิศ & นงรัตน์ โมปลอด.   การพัฒนาประชาคมชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
116 Hamtanon, P. (Project Leader), Punriddum, J., Rodkantuk, J. & Jongkhetkit, W.   การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ ปีการศึกษา 2561 . Tuition Fee. 2560.
117 Krungkaew, W. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ . Tuition Fee. 2560.
118 Songlead, D. (Project Leader), Thanormchayathawat, B. & Kaewkrachok, T.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีํธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
119 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Songlead, D.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเหมืองหัวทะเล ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
120 Boonpradit, K. (Project Leader) & Noonart, T.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
121 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Saeloo, J. & Rodkantuk, J.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงสูงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
122 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Songlead, D.   การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-Term Care) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
123 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Paewchana, W.   การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการกลืน . Tuition Fee. 2560.
124 Jitbantad, W. (Project Leader), Rueangphut, P., สุพัตรา สหายรักษ์ & วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน . Health Systems Research Institute. 2560.
125 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Ratchathawan, R.   การพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . Tuition Fee. 2560.
126 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Ratchathawan, R.   การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . Tuition Fee. 2560.
127 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Srimeechai, J., Paewchana, W. & Kaewsaeng-on, W.   การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว . Tuition Fee. 2560.
128 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (Project Leader), Ratchathawan, R., อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Kantabanlang, Y., โสถิต สุวรรณเวลา & สิรินภร ศุกรวรรณ.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
129 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Moplod, N. & Rodkantuk, J.   การสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
130 Noonart, T. & (Project Leader).   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม . Tuition Fee. 2560.
131 Songlead, D. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Ritmontree, O.   ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 . Tuition Fee. 2560.
132 Kaewkrachok, T. & (Project Leader).   ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
133 Kaewkrachok, T. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในรูปลักษณ์ตนเอง ความรู้และทัศนคติเกี่ียวกับยาและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ต่อการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
134 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
135 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Pormkaew, P. & Samdaengsarn, D.   คุณภาพชีวิตและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง . Tuition Fee. 2560.
136 Chuaichum, C. (Project Leader) & Yotinwattanabumrung, A.   ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2560.
137 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Kaewkrachok, T. & Samdaengsarn, D.   ประสิทธิผลของกระบวนการสร้างชุมชนนักปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ . Tuition Fee. 2560.
138 ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & มลิวัลย์ บุตรดำ.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร: กรณีศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2560.
139 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Junyaem, U.   ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อระัดับสุขภาพจิตและพฤติกรราการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุบ้านไม้แดง จ.ท่าเรือ อ.เมิือง จ.นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
140 Buddam, M. (Project Leader), Suwanpakdee, W., Lahukarn, B. & Noonart, T.   ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดา . Tuition Fee. 2560.
141 Noonart, T. (Project Leader), Buddam, M., Suwanpakdee, W. & Dulyakasem, U.   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นบิดา . Tuition Fee. 2560.
142 Lahukarn, B. (Project Leader), Suwanpakdee, W. & Buddam, M.   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก . Tuition Fee. 2560.
143 Noonart, T. (Project Leader) & Ritmontree, O.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
144 Suwanpakdee, W. (Project Leader), Lahukarn, B. & Buddam, M.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
145 Krungkaew, W. (Project Leader) & Rukbanglaem, C.   ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป้นโรคความดันโลหิตสูง . Tuition Fee. 2560.
146 Noonart, T. (Project Leader) & Buddam, M.   ผลของโปรแกรมให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด . Tuition Fee. 2560.
147 Ratchathawan, R. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   ผลลัพธ์ระยะยาวของการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บศรีษะ . Tuition Fee. 2560.
148 Kaewkrachok, T. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   พฤติกรรมการรับประทานยาและการแสวงหาการดูแลสุขภาพทางเลือกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง . Tuition Fee. 2560.
149 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U. & Kaewkrachok, T.   ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
150 Yok-in, J. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
151 Ratchathawan, R. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   การพัฒนาความร่วมมือด้านการทำวิจัย . Tuition Fee. 2559.
152 นงรัตน์ & โมปลอด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
153 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์ & วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
154 ปรียนุช ขัยกองเกียรติ (Project Leader), อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Ratchathawan, R., Kantabanlang, Y., โสภิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ & ภาชีน่า บุญลาภ.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . Health Systems Research Institute. 2559.
155 Noonart, T. (Project Leader) & Dulyakasem, U.   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2559.
156 Thanormchayathawat, B. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด . Tuition Fee. 2559.
157 Rodkaew, P. (Project Leader), ลมัย แสงเพ็ง & จตุพร เพิ่มพรสกุล.   ประสิทธิผลของนวัตกรรม "การสร้างหัวนม" ต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาหลังคลอดที่มีหัวนมสั้น . BCN Nakhon. 2559.
158 Dulyakasem, U. (Project Leader) & Hamtanon, P.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2559.
159 Buddam, M. (Project Leader), Tanttanokit, J. & Suwanpakdee, W.   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดาและมารดา . Praboromarajchanok Institue. 2559.
160 Noonart, T. (Project Leader), อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ & สุนสิทธิ์ ศักดา.   ระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
161 นรานุช ขะระเขื่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช & อารยา วชิรพันธ์.   วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีอายุยืนยง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
162 วันดี แก้วแสงอ่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
163 Dulyakasem, U. & (Project Leader).   การพัฒนาการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Didactic Strategies) เพื่อเสริมสร้างสมรถถนะอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 . Praboromarajchanok Institue. 2558.
164 Saeloo, J. & (Project Leader).   การพัฒนาคู่มือการสอนแบบ OSCE เพื่อประเมินสมมรถนะด้านการปฏิบัติ การพยาบาลรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาล ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้ . BCN Nakhon. 2558.
165 มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จตุพร ตันตะโนกิจ.   การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดามารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
166 รัถยานภิศ & รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
167 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ & สุทัศน์ เหมทานนท์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
168 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จันทิมา ช่วยชุม.   การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
169 Hamtanon, P. (Project Leader), Moungsathong, M. & Wattanasrisin, J.   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
170 Rueangphut, P. (Project Leader) & Chuaichum, C.   ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทและความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2558.
171 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภคมล ทรงเลิศ & จรรยา ศรีมีชัย.   ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
172 Muentip, Y. (Project Leader) & Jitbantad, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กำบลนารพุ อำเภอพระพรหม จะงหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
173 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธมลวรรณ แก้วกระจก.   ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
174 นภาวรรณ วิริยะศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชชุตา มัคสิงห์ & นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ.   ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไม่พึ่งประสงค์และการจัดการอาการในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
175 Hamtanon, P. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน . BCN Nakhon. 2558.
176 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N. & Hemtanon, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . Praboromarajchanok Institue. 2558.
177 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W., Yotinwattanabumrung, A. & Jongkhetkit, W.   ผลกระทบของอาชีนและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทำงาน ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
178 Tanttanokit, J. (Project Leader), Dulyakasem, U. & Lahukarn, B.   ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ต่อ ความรู้ ความรู้สึกกลัว กังวล การรับรู้ความสามารถและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีตั้งครรภ์ . BCN Nakhon. 2558.
179 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A. & Pumisawat, A.   ผลของรูปแบบการส่งเสริมการดูแลตกเองของผู้สูงอายุโดยกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2558.
180 Jitbantad, W. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชม กรณีศึกษา ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
181 Junyaem, U. (Project Leader), Hamtanon, P. & Samdaengsarn, D.   พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
182 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพเด้กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
183 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
184 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นิสากร จันทวี.   ศักยภาพของชุมชนกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานการอออกกำลังกายในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
185 Boonpradit, K. (Project Leader) & ทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์.   การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
186 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hemtanon, S., Songlead, D., Junyaem, U., จีรภา & แก้วเขียว.   การฝึกทักษะทางสังคมและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ่้าของผุ้ป่วยจิตเภท . BCN Nakhon. 2557.
187 Ratchathawan, R. (Project Leader), Theucksuban, B. & Samdaengsarn, D.   การพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแก่นักวิจัย . BCN Nakhon. 2557.
188 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสร้างเครือข่ายภายนอก . BCN Nakhon. 2557.
189 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A. & Pumisawat, A.   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผุ้สูงอายุชุมชนศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
190 Rueangphut, P. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W. & Chuaichum, C.   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการพึ่งพา . BCN Nakhon. 2557.
191 Rodkantuk, J. (Project Leader) & Chuaichum, C.   การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานในระดับชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
192 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & ยุพาวดี ขันทบัลลัง.   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง . BCN Nakhon. 2557.
193 Moungsathong, M. (Project Leader), Rukbanglaem, C., Wanachottrakun, K. & Wiriyasirikul, N.   ประสบการณ์การดูแลตนเองภายใต้วัฒนธรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . BCN Nakhon. 2557.
194 Saeloo, J. & (Project Leader).   ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุในช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ดูแล . BCN Nakhon. 2557.
195 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Muentip, Y., Dechboon, L. & Rukbanglaem, C.   ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผุ้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
196 Muentip, Y. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  ชุมชนศาลามีชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
197 Piankaew, A. (Project Leader), จิฑาภรณ์ & ยกอิ้น.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์วัยรุ่น ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2557.
198 Muksing, W. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรัยน ในเขตเทศบาลจังหวัดรนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
199 Dulyakasem, U. & (Project Leader).   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจในการเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 . BCN Nakhon. 2557.
200 Jitbantad, W. & (Project Leader).   พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน  กรณีศึกษา  ต.นาเคียน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
201 Kanchanaaree, S. (Project Leader), Moplod, N. & Karakhuean, N.   พฤติกรรมการสร้างเสริมของผู้สูงอายุชุมชนศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
202 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
203 Paewchana, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B. & Songlead, D.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาในการสื่อสารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . BCN Nakhon. 2557.
204 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Samdaengsarn, D. & Jantawee, N.   รูปแบบการฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนในตำบลนาเคียน . Tuition Fee. 2557.
205 Tanttanokit, J. & Suwanpakdee, W.   รูปแบบการมีส่วนร่วมแกนนำชุมชนต่อความสำเร็จของบทบาทการที่เป็นมารดาวัยรุ่น . BCN Nakhon. 2557.
206 Norasing, N. (Project Leader), Hamtanon, P., Junyaem, U., Hemtanon, S. & Songlead, D.   สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน . BCN Nakhon. 2557.
207 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Rueangphut, P.   การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
208 Thanormchayathawat, B. & (Project Leader).   การพัฒนากระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
209 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S., Tanttanokit, J. & Junyaem, U.   การพัฒนานักศึกษาพยาบาลภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน . BCN Nakhon. 2556.
210 Ratchathawan, R., Dechboon, L. & Pintubtim, K.   การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
211 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
212 Rueangphut, P. (Project Leader) & Jitbantad, W.   การศึกษาระดับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชนนาเคียน . BCN Nakhon. 2556.
213 Rueangphut, P. & Kaewsaeng-on, W.   ความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
214 Hamtanon, P. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
215 Boonpradit, K., Buddam, M. & Suwanpakdee, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้ และค่านิยม ต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยชองวัยุร่นตอนกลาง . BCN Nakhon. 2556.
216 Muentip, Y. (Project Leader) & Krungkaew, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐา่นกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
217 Paewchana, W. & (Project Leader).   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของผู้สำเร็จการศึึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2556.
218 Muentip, Y. (Project Leader), Muksing, W., Moungsathong, M. & Buddam, M.   ติดตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
219 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
220 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
221 Jitbantad, W. & (Project Leader).   ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
222 Jitbantad, W., Ratchathawan, R., สุพัฒตรา & สหายรักษ์.   ผลของการปรับพฤติกรรมและการใช้ยาในช่วงการถือศีลอดของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . BCN Nakhon. 2556.
223 Jitbantad, W. (Project Leader), Wattanasrisin, J. & Rueangphut, P.   รูปแบบการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวด้วยระบบครอบครัวพหุวัฒนธรรม . BCN Nakhon. 2556.
224 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานะสุขภาพและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
225 Jitbantad, W. (Project Leader), Kanchana, J. & Rueangphut, P.   THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
226 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S. & Kanchana, J.   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . BCN Nakhon. 2555.
227 Saeloo, J. & (Project Leader).   Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension . สภาการพยาบาล. 2555.
228 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand . BCN Nakhon. 2555.
229 Chanudom, B. & (Project Leader).   การใช้เตียง PSU ในระยะที่ 2 ของการคลอด . BCN Nakhon. 2555.
230 Boonpradit, K. & (Project Leader).   การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี . BCN Nakhon. 2555.
231 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล . ตนเอง. 2555.
232 Rodkaew, P. & (Project Leader).   ผลกระตุ้นเต้านม ต่อระยะเวลาการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย . Tuition Fee. 2555.
233 Hemtanon, S. (Project Leader) & Hamtanon, P.   โรคจิตเวชและทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยจิตเวช . BCN Nakhon. 2555.
234 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
235 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนบ้านไร่ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ