วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U., Songlead, D. & Panritdum, P.   การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม . Tuition Fee. 2563.
2 Hamtanon, P. & (Project Leader).   การพัมนาโปรแกรมการระลึกความหลังแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้า ความภาคภูมิใจในตนเอง และคุรภาพชีวิตของผุ้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเล้กน้อย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2563.
3 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T. & Samdaengsarn, D.   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนุบสนุนทางสังคม ความรอบรู้ทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง สังคมกึ่งเมืองชนบท และสังคมชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
4 Arunjit, S. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของการนำตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง (3As Model)ไปใช้ . BCN Nakhon. 2563.
5 Dissara, W. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2563.
6 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2563.
7 Chuaykarn, U. (Project Leader) & Witwattanangoon, A.   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผุ้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . Tuition Fee. 2563.
8 Tohyusoh, N. (Project Leader), Muksing, W. & สรุจี ระย้า.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฏอบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะชักไข้สูง . Tuition Fee. 2563.
9 Karakhuean, N. (Project Leader), Songlead, D. & Junwin, B.   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2563.
10 Nuanruang, J. (Project Leader), Muksing, W., Tohyusoh, N. & Wanachottrakun, K.   กระบวนการเผชิญความเครียดของนักศึกาาพยาบาลระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
11 Moplod, N. (Project Leader) & Kanchanaaree, S.   กระบวนการพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2562.
12 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Thanormchayathawat, B. & Songlead, D.   กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้งสูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล (Care management) . Tuition Fee. 2562.
13 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W. & Rodkantuk, J.   การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . Tuition Fee. 2562.
14 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างครบวงจร . Tuition Fee. 2562.
15 Srimeechai, J. (Project Leader) & Saeloo, J.   การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ไม่ยากอย่างที่คิด . Tuition Fee. 2562.
16 Wachiraphan, A. (Project Leader) & Karakhuean, N.   การพยาบาลชุมชน 1 . Tuition Fee. 2562.
17 Krungkaew, W. & (Project Leader).   การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยหนัก : การใช้เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน . Tuition Fee. 2562.
18 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & สมฤดั อรุณติตร.   การพยาบาลผู้ป่วยดรคตับทันยุค . Tuition Fee. 2562.
19 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T., Jongkhetkit, W. & Jitbantad, W.   การพัฒนาการประยุกต์ใช้การสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 . Tuition Fee. 2562.
20 Saeloo, J. (Project Leader) & สมฤดี อรุณจิตร.   การพัฒนานวัตกรรม "แอพพลิเคชั่นการจัดการอาการผิดปกติสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อส่งเสริมความรู้การจัดการอาการผิดปกติ . Tuition Fee. 2562.
21 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดาลิมา สำแดงสาร.   การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
22 Hamtanon, P. (Project Leader), Jongkhetkit, W. & Jitbantad, W.   การพัฒนาโปรแกรมการระลึกความหลังแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้า ความภาคภูมิใจในตัวเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
23 Saeloo, J. (Project Leader) & นันท์นภัส สารมาศ.   การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความตระหนักในการนำหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตของการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษายุค Generation Z . Tuition Fee. 2562.
24 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader) & Chuaichum, C.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้เทคนิคการสอนแนะ ต่อผลสัมฤทะิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2562.
25 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วรรณรัตน์ จงเขตกิจ.   การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบผสมผสานเพื่อการดูผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
26 Dissara, W. (Project Leader), Junwin, B. & Yok-in, J.   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองดิน ตำบลนาเคียน อภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
27 Jantawee, N. (Project Leader), Muentip, Y. & Chuaichum, C.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาการใช้ทักษะกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
28 Dissara, W. (Project Leader), Moplod, N. & Chiaprasert, S.   การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในเด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะซีด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
29 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะ . Tuition Fee. 2562.
30 Muentip, Y. & (Project Leader).   การรับรู้ประโยชน์ ต่อการออกกำลังกายในน้ำของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
31 Kaewkrachok, T. (Project Leader) & Hamtanon, P.   การศึกษาวัฒนธรรมองคืกรและบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2562.
32 Krungkaew, W. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A. & Rukbanglaem, C.   การสร้างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ" สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
33 Hamtanon, P. & (Project Leader).   การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ . Tuition Fee. 2562.
34 Noonart, T. (Project Leader) & Lahukarn, B.   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม . Tuition Fee. 2562.
35 Chuaichum, C. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A. & Witwattanangoon, A.   ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นที่ 2 ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Tuition Fee. 2562.
36 Witwattanangoon, A. (Project Leader), Chuaykarn, U. & Yotinwattanabumrung, A.   ความสัมพันธ์ระว่างความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ในการจัดการกับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . Tuition Fee. 2562.
37 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Tohyusoh, N.   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
38 Buddum, M. (Project Leader) & Suwanpakdee, W.   ความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่นจากการดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน . Tuition Fee. 2562.
39 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D. & Jitbantad, W.   คู่มือปฏิบัติทักษะทาการพยาบาล เล่มที่ 2 บทที่ 13-24 . Tuition Fee. 2562.
40 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D. & Jitbantad, W.   คู่มือปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล เล่ม 1 บทที่ 1 - 12 . Tuition Fee. 2562.
41 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N. & Nuanruang, J.   เด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร : กรณีศึกษา . Tuition Fee. 2562.
42 Rodkantuk, J. & (Project Leader).   ตำราปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทางระบบสุขภาพ เล่มที่1 . Tuition Fee. 2562.
43 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D. & Pormkaew, P.   ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดุแลผู้ป่วยติดเตียง . Tuition Fee. 2562.
44 Chuaykarn, U. (Project Leader), Witwattanangoon, A. & Chuaichum, C.   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . Tuition Fee. 2562.
45 Arunjit, S. (Project Leader), Jongkhetkit, W. & Kaewsaeng-on, W.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมการป้องกันมะเร็งเต้านมในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
46 Rattaya, M. (Project Leader), Ritmontree, O., Dulyakasem, U. & Kuakarn, S.   ผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ร่วมกับการประคบเย็นต่อเวลาและพฤติกรรมการเผชิญ ความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในหญิงครรภ์แรก . Tuition Fee. 2562.
47 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Chuaichum, C., Rukbanglaem, C., Krungkaew, W., Jantawee, N., Chuaykarn, U. & นันท์นภัส สารมาศ.   ผลของการเตรียมความพร้อมโดยการใช้สถานการณ์เหมือนจริง ต่อความรู้และความสามารถคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี่ที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Tuition Fee. 2562.
48 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Nuanruang, J. & Arunjit, S.   ผลของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
49 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Muksing, W. & Tohyusoh, N.   ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . Tuition Fee. 2562.
50 Rueangphut, P. (Project Leader), Krungkaew, W. & Dissara, W.   ผลของการออกกำลังกายเฉพาะที่ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคอ้วน ลงพุงในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
51 Lahukarn, B. (Project Leader), Malasri, N., Noonart, T. & Rattaya, M.   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และความสำเร็จการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก . Tuition Fee. 2562.
52 Rueangphut, P. (Project Leader) & Dissara, W.   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะที่ต่อภาวะสุขภาพของอาสามสมัคร สาธารณสุขในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
53 Muentip, Y. (Project Leader) & Paewchana, W.   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
54 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Hamtanon, P.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน จงหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
55 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N. & Nuanruang, J.   ผลขอโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน . Tuition Fee. 2562.
56 Saeloo, J. & (Project Leader).   พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังที่มีภาวะสุขภาพดี จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
57 Songlead, D. & (Project Leader).   ภาวะผู้นำของพยาบาลในศตวรรษที่21 . Tuition Fee. 2562.
58 Hamtanon, P. (Project Leader) & Muentip, Y.   แรงจูงใจและผลที่เกิดขึ้นของการเป็นจิตอาสาในผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2562.
59 Rueangphut, P. & (Project Leader).   ล้างไตทางช่องท้องอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ . Tuition Fee. 2562.
60 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Wiriyasirikul, N.   ศักยภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2562.
61 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, บุบผา รักษานาม, วิไล อุดมพิทยาสรรพ์, Junwin, B., รุ่งนภา จันทรา, ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, วาริสา ทรัพยืประดิษฐ์ & นำพร สามิภักดิ์.   สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2562.
62 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Saeloo, J.   การพัฒนาโปรแกรมสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ . Tuition Fee. 2561.
63 Ratchathawan, R. (Project Leader), ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น, Thanormchayathawat, B., Songlead, D., Muentip, Y., เบญจวรรณ มากนวล & วันวิสา เสถียรพันธ์.   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจนที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 (Care Management) เขตสุขภาพที่ 11 . Public & Government Service 11th. 2561.
64 ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภาวดี เหมทานนท์.   การศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2561.
65 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Wiriyasirikul, N.   ศักยภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่21ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2561.
66 Junwin, B. (Project Leader) & Songlead, D.   กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก . Tuition Fee. 2560.
67 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Moplod, N., Songlead, D., Karakhuean, N., Kanchanaaree, S. & Wachiraphan, A.   กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล . Tuition Fee. 2560.
68 ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดร.กุสุมา ใจสบาย, ดร.อโนทัย ประสาน, อ.วีณา ธิติประเสริฐ, ดร.สุชีพ เณรานนท์, นายอมร วงศ์วรรณ & นางอรุณี เปาะทองคำ.   การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
69 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดลปภัฎ ทรงเลิศ & นงรัตน์ โมปลอด.   การพัฒนาประชาคมชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
70 Hamtanon, P. (Project Leader), Nuanruang, J., Rodkantuk, J. & Jongkhetkit, W.   การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ ปีการศึกษา 2561 . Tuition Fee. 2560.
71 Krungkaew, W. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ . Tuition Fee. 2560.
72 Songlead, D. (Project Leader), Thanormchayathawat, B. & Kaewkrachok, T.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีํธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
73 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Songlead, D.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเหมืองหัวทะเล ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
74 Boonpradit, K. (Project Leader) & Noonart, T.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
75 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Saeloo, J. & Rodkantuk, J.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงสูงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
76 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Songlead, D.   การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-Term Care) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
77 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Paewchana, W.   การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการกลืน . Tuition Fee. 2560.
78 Jitbantad, W. (Project Leader), Rueangphut, P., สุพัตรา สหายรักษ์ & วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน . Health Systems Research Institute. 2560.
79 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Ratchathawan, R.   การพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . Tuition Fee. 2560.
80 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Ratchathawan, R.   การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . Tuition Fee. 2560.
81 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Srimeechai, J., Paewchana, W. & Kaewsaeng-on, W.   การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว . Tuition Fee. 2560.
82 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (Project Leader), Ratchathawan, R., อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Kantabanlang, Y., โสถิต สุวรรณเวลา & สิรินภร ศุกรวรรณ.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
83 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Moplod, N. & Rodkantuk, J.   การสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
84 Noonart, T. & (Project Leader).   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม . Tuition Fee. 2560.
85 Songlead, D. (Project Leader), Ratchathawan, R. & Ritmontree, O.   ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 . Tuition Fee. 2560.
86 Kaewkrachok, T. & (Project Leader).   ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
87 Kaewkrachok, T. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในรูปลักษณ์ตนเอง ความรู้และทัศนคติเกี่ียวกับยาและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ต่อการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
88 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
89 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Pormkaew, P. & Samdaengsarn, D.   คุณภาพชีวิตและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง . Tuition Fee. 2560.
90 Chuaichum, C. (Project Leader) & Yotinwattanabumrung, A.   ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2560.
91 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Kaewkrachok, T. & Samdaengsarn, D.   ประสิทธิผลของกระบวนการสร้างชุมชนนักปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ . Tuition Fee. 2560.
92 ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & มลิวัลย์ บุตรดำ.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร: กรณีศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2560.
93 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N. & Junyaem, U.   ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อระัดับสุขภาพจิตและพฤติกรราการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุบ้านไม้แดง จ.ท่าเรือ อ.เมิือง จ.นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
94 Buddum, M. (Project Leader), Suwanpakdee, W., Lahukarn, B. & Noonart, T.   ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดา . Tuition Fee. 2560.
95 Noonart, T. (Project Leader), Buddum, M., Suwanpakdee, W. & Dulyakasem, U.   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นบิดา . Tuition Fee. 2560.
96 Lahukarn, B. (Project Leader), Suwanpakdee, W. & Buddum, M.   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก . Tuition Fee. 2560.
97 Noonart, T. (Project Leader) & Ritmontree, O.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
98 Suwanpakdee, W. (Project Leader), Lahukarn, B. & Buddum, M.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
99 Krungkaew, W. (Project Leader) & Rukbanglaem, C.   ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป้นโรคความดันโลหิตสูง . Tuition Fee. 2560.
100 Noonart, T. (Project Leader) & Buddum, M.   ผลของโปรแกรมให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด . Tuition Fee. 2560.
101 Ratchathawan, R. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   ผลลัพธ์ระยะยาวของการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บศรีษะ . Tuition Fee. 2560.
102 Kaewkrachok, T. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   พฤติกรรมการรับประทานยาและการแสวงหาการดูแลสุขภาพทางเลือกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง . Tuition Fee. 2560.
103 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U. & Kaewkrachok, T.   ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
104 Yok-in, J. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2560.
105 Ratchathawan, R. (Project Leader) & Kaewkrachok, T.   การพัฒนาความร่วมมือด้านการทำวิจัย . Tuition Fee. 2559.
106 นงรัตน์ & โมปลอด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
107 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์ & วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
108 ปรียนุช ขัยกองเกียรติ (Project Leader), อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Ratchathawan, R., Kantabanlang, Y., โสภิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ & ภาชีน่า บุญลาภ.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . Health Systems Research Institute. 2559.
109 Noonart, T. (Project Leader) & Dulyakasem, U.   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2559.
110 Thanormchayathawat, B. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด . Tuition Fee. 2559.
111 Rodkaew, P. (Project Leader), ลมัย แสงเพ็ง & จตุพร เพิ่มพรสกุล.   ประสิทธิผลของนวัตกรรม "การสร้างหัวนม" ต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาหลังคลอดที่มีหัวนมสั้น . BCN Nakhon. 2559.
112 Dulyakasem, U. (Project Leader) & Hamtanon, P.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2559.
113 Buddum, M. (Project Leader), Tanttanokit, J. & Suwanpakdee, W.   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดาและมารดา . Praboromarajchanok Institue. 2559.
114 Noonart, T. (Project Leader), อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ & สุนสิทธิ์ ศักดา.   ระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
115 นรานุช ขะระเขื่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช & อารยา วชิรพันธ์.   วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีอายุยืนยง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
116 วันดี แก้วแสงอ่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
117 Dulyakasem, U. & (Project Leader).   การพัฒนาการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Didactic Strategies) เพื่อเสริมสร้างสมรถถนะอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 . Praboromarajchanok Institue. 2558.
118 Saeloo, J. & (Project Leader).   การพัฒนาคู่มือการสอนแบบ OSCE เพื่อประเมินสมมรถนะด้านการปฏิบัติ การพยาบาลรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาล ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้ . BCN Nakhon. 2558.
119 มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จตุพร ตันตะโนกิจ.   การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดามารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
120 รัถยานภิศ & รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
121 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ & สุทัศน์ เหมทานนท์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
122 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จันทิมา ช่วยชุม.   การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
123 Hamtanon, P. (Project Leader), Moungsathong, M. & Wattanasrisin, J.   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
124 Rueangphut, P. (Project Leader) & Chuaichum, C.   ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทและความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2558.
125 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภคมล ทรงเลิศ & จรรยา ศรีมีชัย.   ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
126 Muentip, Y. (Project Leader) & Jitbantad, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กำบลนารพุ อำเภอพระพรหม จะงหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
127 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธมลวรรณ แก้วกระจก.   ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
128 นภาวรรณ วิริยะศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชชุตา มัคสิงห์ & นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ.   ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไม่พึ่งประสงค์และการจัดการอาการในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
129 Hamtanon, P. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน . BCN Nakhon. 2558.
130 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N. & Hemtanon, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . Praboromarajchanok Institue. 2558.
131 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W., Yotinwattanabumrung, A. & Jongkhetkit, W.   ผลกระทบของอาชีนและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทำงาน ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
132 Tanttanokit, J. (Project Leader), Dulyakasem, U. & Lahukarn, B.   ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ต่อ ความรู้ ความรู้สึกกลัว กังวล การรับรู้ความสามารถและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีตั้งครรภ์ . BCN Nakhon. 2558.
133 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A. & Pumisawat, A.   ผลของรูปแบบการส่งเสริมการดูแลตกเองของผู้สูงอายุโดยกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2558.
134 Jitbantad, W. (Project Leader) & Ratchathawan, R.   พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชม กรณีศึกษา ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2558.
135 Junyaem, U. (Project Leader), Hamtanon, P. & Samdaengsarn, D.   พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
136 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพเด้กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
137 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
138 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นิสากร จันทวี.   ศักยภาพของชุมชนกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานการอออกกำลังกายในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
139 Boonpradit, K. (Project Leader) & ทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์.   การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
140 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hemtanon, S., Songlead, D., Junyaem, U., จีรภา & แก้วเขียว.   การฝึกทักษะทางสังคมและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ่้าของผุ้ป่วยจิตเภท . BCN Nakhon. 2557.
141 Ratchathawan, R. (Project Leader), Theucksuban, B. & Samdaengsarn, D.   การพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแก่นักวิจัย . BCN Nakhon. 2557.
142 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสร้างเครือข่ายภายนอก . BCN Nakhon. 2557.
143 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A. & Pumisawat, A.   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผุ้สูงอายุชุมชนศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
144 Rueangphut, P. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W. & Chuaichum, C.   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการพึ่งพา . BCN Nakhon. 2557.
145 Rodkantuk, J. (Project Leader) & Chuaichum, C.   การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานในระดับชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
146 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & ยุพาวดี ขันทบัลลัง.   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง . BCN Nakhon. 2557.
147 Moungsathong, M. (Project Leader), Rukbanglaem, C., Wanachottrakun, K. & Wiriyasirikul, N.   ประสบการณ์การดูแลตนเองภายใต้วัฒนธรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . BCN Nakhon. 2557.
148 Saeloo, J. & (Project Leader).   ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุในช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ดูแล . BCN Nakhon. 2557.
149 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Muentip, Y., Dechboon, L. & Rukbanglaem, C.   ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผุ้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
150 Muentip, Y. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  ชุมชนศาลามีชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
151 Piankaew, A. (Project Leader), จิฑาภรณ์ & ยกอิ้น.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์วัยรุ่น ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2557.
152 Muksing, W. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรัยน ในเขตเทศบาลจังหวัดรนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
153 Dulyakasem, U. & (Project Leader).   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจในการเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 . BCN Nakhon. 2557.
154 Jitbantad, W. & (Project Leader).   พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน  กรณีศึกษา  ต.นาเคียน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
155 Kanchanaaree, S. (Project Leader), Moplod, N. & Karakhuean, N.   พฤติกรรมการสร้างเสริมของผู้สูงอายุชุมชนศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
156 Wiriyasirikul, N. (Project Leader) & Wanachottrakun, K.   ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2557.
157 Paewchana, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B. & Songlead, D.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาในการสื่อสารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . BCN Nakhon. 2557.
158 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Samdaengsarn, D. & Jantawee, N.   รูปแบบการฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนในตำบลนาเคียน . Tuition Fee. 2557.
159 Tanttanokit, J. & Suwanpakdee, W.   รูปแบบการมีส่วนร่วมแกนนำชุมชนต่อความสำเร็จของบทบาทการที่เป็นมารดาวัยรุ่น . BCN Nakhon. 2557.
160 Norasing, N. (Project Leader), Hamtanon, P., Junyaem, U., Hemtanon, S. & Songlead, D.   สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน . BCN Nakhon. 2557.
161 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader) & Rueangphut, P.   การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
162 Thanormchayathawat, B. & (Project Leader).   การพัฒนากระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
163 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S., Tanttanokit, J. & Junyaem, U.   การพัฒนานักศึกษาพยาบาลภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน . BCN Nakhon. 2556.
164 Ratchathawan, R., Dechboon, L. & Pintubtim, K.   การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
165 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
166 Rueangphut, P. (Project Leader) & Jitbantad, W.   การศึกษาระดับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชนนาเคียน . BCN Nakhon. 2556.
167 Rueangphut, P. & Kaewsaeng-on, W.   ความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
168 Hamtanon, P. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
169 Boonpradit, K., Buddum, M. & Suwanpakdee, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้ และค่านิยม ต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยชองวัยุร่นตอนกลาง . BCN Nakhon. 2556.
170 Muentip, Y. (Project Leader) & Krungkaew, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐา่นกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
171 Paewchana, W. & (Project Leader).   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของผู้สำเร็จการศึึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . Tuition Fee. 2556.
172 Muentip, Y. (Project Leader), Muksing, W., Moungsathong, M. & Buddum, M.   ติดตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
173 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ . BCN Nakhon. 2556.
174 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
175 Jitbantad, W. & (Project Leader).   ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
176 Jitbantad, W., Ratchathawan, R., สุพัฒตรา & สหายรักษ์.   ผลของการปรับพฤติกรรมและการใช้ยาในช่วงการถือศีลอดของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . BCN Nakhon. 2556.
177 Jitbantad, W. (Project Leader), Wattanasrisin, J. & Rueangphut, P.   รูปแบบการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวด้วยระบบครอบครัวพหุวัฒนธรรม . BCN Nakhon. 2556.
178 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานะสุขภาพและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
179 Jitbantad, W. (Project Leader), Kanchana, J. & Rueangphut, P.   THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
180 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S. & Kanchana, J.   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . BCN Nakhon. 2555.
181 Saeloo, J. & (Project Leader).   Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension . สภาการพยาบาล. 2555.
182 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand . BCN Nakhon. 2555.
183 Chanudom, B. & (Project Leader).   การใช้เตียง PSU ในระยะที่ 2 ของการคลอด . BCN Nakhon. 2555.
184 Boonpradit, K. & (Project Leader).   การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี . BCN Nakhon. 2555.
185 Ratchathawan, R. & (Project Leader).   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล . ตนเอง. 2555.
186 Rodkaew, P. & (Project Leader).   ผลกระตุ้นเต้านม ต่อระยะเวลาการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย . Tuition Fee. 2555.
187 Hemtanon, S. (Project Leader) & Hamtanon, P.   โรคจิตเวชและทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยจิตเวช . BCN Nakhon. 2555.
188 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
189 วรรณภา & ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนบ้านไร่ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ