วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Moplod, N., Rodkantuk, J..   A Participation Creating the Community Awareness Process for The Elderly Caring System . Tuition Fee. 2560.
2 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Moplod, N., Songlead, D., Karakhuean, N., Kanchanaaree, S., Wachiraphan, A..   Care Management . Tuition Fee. 2560.
3 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R., Paewchana, W..   Community Empowerment in Relieving Stroke Elderly People with Swallowing Problems . Tuition Fee. 2560.
4 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Ratchathawan, R..   Development of Caregiver Competency in Caring for Psycho-social Problems of Stroke Patients at Home . Tuition Fee. 2560.
5 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Ratchathawan, R..   Development of the Capacity of Public Health Volunteers to Cope with Psycho-social Problems of Stroke Patients at Home . Tuition Fee. 2560.
6 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Songlead, D..   Development of The Caring Model for Elderly People in Health Promoting Hospital, Tambon Ban Mueanghua-Thalae, Muang Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
7 Songlead, D. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Kaewkrachok, T..   Development of the Caring Model for the Elderly People in Health Promoting Hospital, Tambon Na Phup, Muang Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
8 Noonart, T. (Project Leader), Ritmontree, O..   Effect of Self-Efficacy Enhancement Program on Dietary Behavior and Exercise Behavior Among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus . Tuition Fee. 2560.
9 Kaewkrachok, T. (Project Leader).   Knowledge and Attitudes of Nursing Students toward Elderly Care . Tuition Fee. 2560.
10 Ratchathawan, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   Long Term Outcome of the Recovery for Head Injury Patient . Tuition Fee. 2560.
11 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Medical Adherence and Seeking for Complementary Care of Older Persons with Hypertension . Tuition Fee. 2560.
12 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U., Kaewkrachok, T..   Mental Health Status and Self-Care Behavior in Mental Health of The Elderly in Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
13 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Srimeechai, J., Paewchana, W., Kaewsaeng-on, W..   Rehabilitation of the Elderly with Mobility Problems . Tuition Fee. 2560.
14 Kaewkrachok, T. (Project Leader).   Relationship of Image Satisfaction Knowledge and Attitudes Towards Drugs and Weight Loss Products for Drug Selection and Weight Loss Among Nursing Students Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat Academic Year 2556 . Tuition Fee. 2560.
15 Noonart, T. (Project Leader), Buddam, M..   The Effect of Education and Progressive Muscle Relaxation Program On Stress Among Pregnancy Woman With Labor . Tuition Fee. 2560.
16 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (Project Leader), Ratchathawan, R., อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Kantabanlang, Y., โสถิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ.   The Situation Analysis of R2R Research at 11th and 12th Regional Health Level . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
17 Yok-in, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   The Situation of the Elderly in Ban Mai Daeng Health Promoting Hospital Responsible Area, Mueang District Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
18 Noonart, T. (Project Leader), อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ, สุนสิทธิ์ ศักดา.   Weaving Wisdom Knowledge Management System of the Elderly People in Upper Southern Region . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.
19 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, นงรัตน์ โมปลอด.   การพัฒนาประชาคมชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
20 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
21 ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มลิวัลย์ บุตรดำ.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร: กรณีศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2560.
22 Buddam, M. (Project Leader), Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดาและมารดา . Praboromarajchanok Institue. 2559.
23 Rueangphut, P. (Project Leader), Jitbantad, W., สุพัตรา สหายรักษ์, นายวัฒนา วาระเพียง.   Capacity Buliding of Community Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilitied . Tuition Fee. 2559.
24 Noonart, T. (Project Leader), Dulyakasem, U..   Communication about Sex In Muslin Families in Nakhon si thammarat . BCN Nakhon. 2559.
25 Ratchathawan, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   Creation and Development of Nation and International Research Network . Tuition Fee. 2559.
26 Dulyakasem, U. (Project Leader), Hamtanon, P..   Factors Affecting English Achievement of Nursing Students at Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2559.
27 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Quality of Life in Patient with Breast Cancer Receiving Chemotherapy . Tuition Fee. 2559.
28 Rodkaew, P. (Project Leader), ลมัย แสงเพ็ง, จตุพร เพิ่มพรสกุล.   The Effectiveness of the innovation "making nipple " for successfully of Breastfeeding in short nipple Mother . BCN Nakhon. 2559.
29 นงรัตน์ โมปลอด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
30 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
31 นรานุช ขะระเขื่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อารยา วชิรพันธ์.   วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีอายุยืนยง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
32 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hametanon, S..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . Praboromarajchanok Institue. 2558.
33 Dulyakasem, U. (Project Leader).   การพัฒนาการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Didactic Strategies) เพื่อเสริมสร้างสมรถถนะอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 . Praboromarajchanok Institue. 2558.
34 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
35 Hamtanon, P. (Project Leader), Moungsathong, M., Wattanasrisin, J..   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
36 Hamtanon, P. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน . BCN Nakhon. 2558.
37 Jitbantad, W. (Project Leader).   Capacity Building of Communication Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilities . Health Systems Research Institute. 2558.
38 Jitbantad, W. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean Sub-district, Muang district, Nakhon si thammarat Province . BCN Nakhon. 2558.
39 Krungkaew, W. (Project Leader), Theucksuban, B., Kantabanlang, Y..   Effects of a Self-management Supporting Program on Self- management Behaviors and Blood Pressure among Elders with Hypertension . Praboromarajchanok Institue. 2558.
40 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Effects of Self-care Promotion by Peer Group Model for the Elderly . BCN Nakhon. 2558.
41 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health status and health-promoting behaviors in school-age children . BCN Nakhon. 2558.
42 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W., Yotinwattanabumrung, A., Jongkhetkit, W..   Impact of Occupational and health behavior of adulthood in Tumbon Napru Amphur Praphom, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2558.
43 Muentip, Y. (Project Leader), Jitbantad, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly In Tumbon Napru, Amphur Praphom, Nakhonsithammarat . BCN Nakhon. 2558.
44 Rueangphut, P. (Project Leader), Chuaichum, C..   Role and Preparedness of Health Public Organization Support to Elderly care . BCN Nakhon. 2558.
45 Saeloo, J. (Project Leader).   The Development of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Manuals to Evaluated Nursing Practice Competencies of Nursing Students at The Southern Borommarajonnani Nursing College Network . BCN Nakhon. 2558.
46 Tanttanokit, J. (Project Leader), Dulyakasem, U., Lahukarn, B..   The Effects of Delivery Training Program for Pregnant Woman on Knowledge, Fear, Anxiety, Self-Efficacy and Birth Experience of Pregnant Woman . BCN Nakhon. 2558.
47 Junyaem, U. (Project Leader), Hamtanon, P., Samdaengsarn, D..   Youth Health - Risk Behavior in Nakhon Si Thammarat Province . Praboromarajchanok Institue. 2558.
48 วันดี แก้วแสงอ่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
49 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
50 มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จตุพร ตันตะโนกิจ.   การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดามารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
51 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
52 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
53 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทิมา ช่วยชุม.   การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
54 ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภาวดี เหมทานนท์.   การศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
55 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภคมล ทรงเลิศ, จรรยา ศรีมีชัย.   ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
56 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธมลวรรณ แก้วกระจก.   ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
57 นภาวรรณ วิริยะศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชชุตา มัคสิงห์, นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ.   ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไม่พึ่งประสงค์และการจัดการอาการในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
58 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสากร จันทวี.   ศักยภาพของชุมชนกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานการอออกกำลังกายในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
59 Ratchathawan, R. (Project Leader), Theucksuban, B., Samdaengsarn, D..   การพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแก่นักวิจัย . BCN Nakhon. 2557.
60 Rodkantuk, J. (Project Leader), Chuaichum, C..   การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานในระดับชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
61 Moungsathong, M. (Project Leader), Rukbanglaem, C., Wanachottrakun, K., Wiriyasirikul, N..   ประสบการณ์การดูแลตนเองภายใต้วัฒนธรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . BCN Nakhon. 2557.
62 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), ยุพาวดี ขันทบัลลัง.   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง . BCN Nakhon. 2557.
63 Boonpradit, K. (Project Leader), ทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์.   การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
64 Muentip, Y. (Project Leader).   "Factors Related between Health Literacy and Health behaviors of Elderly in Salamechai community, Nimueng subdistrict, Mueng district, Nakhon Si Thammarat province" . BCN Nakhon. 2557.
65 Ratchathawan, R. (Project Leader).   A Development of Research' Competencies and Network Creation . BCN Nakhon. 2557.
66 Dulyakasem, U. (Project Leader).   Active Learning Strategies toward Learning Outcomes Based on Thai Qualifications Framework Level: The Nursing Students’ Perspectives . BCN Nakhon. 2557.
67 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Muentip, Y., Dechboon, L., Rukbanglaem, C..   Associated Factors Self-efficacy and Complication Pervention Behaviors Among Persons with Diabetes Mellitus in Nakhon sri Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
68 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Community involvement in elderly care in salamechi community maung district,Nakhon Sri Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
69 Jitbantad, W. (Project Leader).   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean sub-diatrict,Nakhon si thammarat province . BCN Nakhon. 2557.
70 Piankaew, A. (Project Leader), จิฑาภรณ์ ยกอิ้น.   Factors Affecting to Perceptive About Sexual and Pregnancy of Students in Seconday School, Muang District Nakhonsri Thammarat . Tuition Fee. 2557.
71 Muksing, W. (Project Leader).   Factors Influencing the health behavior among school children in the municipality Nakhonsithammarat city . BCN Nakhon. 2557.
72 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Jantawee, N..   Format for the rehabilitation of the disabled in motion in stroke patients at home. By families and communities in Naikhan . Tuition Fee. 2557.
73 Kanchanaaree, S. (Project Leader), Moplod, N., Karakhuean, N..   Health Promoting Behaviors of the Elderly in Salamechi community maung district,Nakhon Sti Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
74 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health Status and Health-Promoting Behaviors of Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
75 Saeloo, J. (Project Leader).   Last Hours of Life Care Experience of Care Giver . BCN Nakhon. 2557.
76 Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   Participation Community Leader Model on Maternal Role Attainment in Adolescent Mothers . BCN Nakhon. 2557.
77 Norasing, N. (Project Leader), Hamtanon, P., Junyaem, U., Hametanon, S., Songlead, D..   Problem and Adjustment of Caregiver in Caring for Psychiatric Patients at Home . BCN Nakhon. 2557.
78 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hametanon, S., Songlead, D., Junyaem, U., จีรภา แก้วเขียว.   Socail and Self-care Skills Traning for Relapse Pervention in Chronic Schizophrenia Patient . BCN Nakhon. 2557.
79 Rueangphut, P. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W., Chuaichum, C..   The Community Participation Self-Care in Dependence Chronic Disease . BCN Nakhon. 2557.
80 Paewchana, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B., Songlead, D..   The Model Development in Solcing Communication Problem of Stroke Rehabilitation by the Parties to The Health Sector . BCN Nakhon. 2557.
81 Hamtanon, P. (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
82 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Rueangphut, P..   การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
83 Rueangphut, P. (Project Leader), Jitbantad, W..   Education level of knowledge of health volunteers in caring for disabled . BCN Nakhon. 2556.
84 Jitbantad, W. (Project Leader).   Factors associated with contraceptive method choice of Muslim women . BCN Nakhon. 2556.
85 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Factors associated with the risk of depression in the elderly . BCN Nakhon. 2556.
86 Muentip, Y. (Project Leader), Muksing, W., Moungsathong, M., Buddam, M..   Following research the role of volunterrs in the traing course : the health of the elderly in the commary , To care for the elderly in the community Nakhonsithammart Province . BCN Nakhon. 2556.
87 Thanormchayathawat, B. (Project Leader).   internal Educational Quality Assurance Development Process implement in Boromarajanani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
88 Ratchathawan, R., Dechboon, L., Pintubtim, K..   Particitatory of the Families and Community  for Elderly  Care . BCN Nakhon. 2556.
89 Jitbantad, W. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Rueangphut, P..   Patterns of care for Disability with multicultural families . BCN Nakhon. 2556.
90 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly in Tumbon Napur , Amphur Praphom , Nakhonsithammart . BCN Nakhon. 2556.
91 Jitbantad, W., Ratchathawan, R., สุพัฒตรา สหายรักษ์.   Results of Behaviors Modification and Drug Administration During Ramadan in Thai Muslim Patients with Diabetes Type 2 . BCN Nakhon. 2556.
92 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hametanon, S., Tanttanokit, J., Junyaem, U..   Students developed under virtual hosts . BCN Nakhon. 2556.
93 Rueangphut, P., Kaewsaeng-on, W..   The Preparedness of Tambon Health Promoting Hospital for Elderly Care Supporting . BCN Nakhon. 2556.
94 Paewchana, W. (Project Leader).   The quality of the nursing graduates of academic year 2011 produced by Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF) Boromarjonani College Nursing Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2556.
95 Boonpradit, K., Buddam, M., Suwanpakdee, W..   The relationship between a person, Knowledge,Value of middle-adolescent about sexual  intercourse Municipality, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
96 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
97 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
98 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานะสุขภาพและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
99 Ratchathawan, R. (Project Leader).   A Development of Nursing Graduate Attribution’s Key Performance Indicators in Ministry of Public Health . ตนเอง. 2555.
100 Boonpradit, K. (Project Leader).   Care of pregnant women infected with HIV . BCN Nakhon. 2555.
101 Saeloo, J. (Project Leader).   Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension . สภาการพยาบาล. 2555.
102 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hametanon, S., Kanchana, J..   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . BCN Nakhon. 2555.
103 Hametanon, S. (Project Leader), Hamtanon, P..   Psychiatric disorders, and people's attitudes towards psychiatric patients . BCN Nakhon. 2555.
104 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand . BCN Nakhon. 2555.
105 Chanudom, B. (Project Leader).   The existing PSU . BCN Nakhon. 2555.
106 Jitbantad, W. (Project Leader), Kanchana, J., Rueangphut, P..   THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
107 Rodkaew, P. (Project Leader).   The Stimulation Effect : Breastfeeding Mothers with Poor Lactation (Milk Flow) in Postpartum . Tuition Fee. 2555.
108 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
109 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนบ้านไร่ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ