ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี . (2555). องค์ความรู้จากงานวิจัย.  (ISBN:ฺBN-55-20828, 2555). vol 1.
2 คู่มือปฏิบัติทักษะการพยาบาล . (2556). คู่มือปฏิบัติทักษะการพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-1428-2, 2556). vol 1.
3 นงรัตน์ โมปลอด และนรานุช ขะระเขื่อน. (2557). การประเมินสุขภาพชุมชน.  (ISBN:978-616-11-2146-4, 2557). vol 1.
4 การป้องกันการเกิดแผลกดทับ . (2556). การป้องกันการเกิดแผลกดทับ.  (ISBN:978-616-11-1417-6, 2556). vol 1.
5 วรนิภา กรุงแก้ว. (2556). การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่าย.  (ISBN:978-616-11-1426-8, 2556). vol 1.
6 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย & : การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ. (2556). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ.  (ISBN:978-616-11-1427-5, 2556). vol 1.
7 คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. (2556). คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2.  (ISBN:978-616-11-1429-9, 2556). vol 1.
8 กลไกการคลอดและการช่วยเหลือการคลอดปกติ . (2556). กลไกการคลอดและการช่วยเหลือการคลอดปกติ.  (ISBN:978-616-11-1418-3, 2556). vol 1.
9 แนวปฏิบัติที่ดี : & การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชุมชนนาเคียน ภายใต้ครอบครัวพหุวัฒนธรรม. (2557). แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชุมชนนาเคียน ภายใต้ครอบครัวพหุวัฒนธรรม.  (ISBN:978-616-11-2150-1, 2557). vol 1.
10 เศรษฐศาสตร์ในระบบบริการสุขภาพ . (2555). เศรษฐศาสตร์ในระบบบริการสุขภาพ.  (ISBN:978-616-11-1433-6, 2555). vol 1.
11 ขจิต บุญประดิษฐ. (2556). โภชนศาสตร์.  (ISBN:978-616-11-1423-7, 2556). vol 1.
12 ภาวดี เหมทานนท์. (2557). การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม.  (ISBN:978-616-11-2160-0, 2557). vol 1.
13 วิจัยทางการพยาบาล & เล่ม 1. (2556). วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 1.  (ISBN:978-616-11-1424-4, 2556). vol 1.
14 วิจัยทางการพยาบาล & เล่ม 2. (2556). วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 2.  (ISBN:978-616-11-1420-6, 2556). vol 1.
15 การรับรู้ภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนและบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน . (2556). การรับรู้ภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนและบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน.  (ISBN:978-616-11-1422-0, 2556). vol 1.
16 สถานการณ์และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย . (2556). สถานการณ์และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย.  (ISBN:978-616-11-1421-3, 2556). vol 1.
17 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม . (2556). แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม.  (ISBN:978-616-11-1430-5, 2556). vol 1.
18 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิต . (2556). การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิต.  (ISBN:978-616-11-1425-1, 2556). vol 1.
19 แนวปฏิบัติที่ดี & : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ครอบครัวเสมือน. (2557). แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ครอบครัวเสมือน.  (ISBN:978-616-11-2148-8, 2557). vol 1.
20 การบริหารการพยาบาล & เล่ม 1. (2557). การบริหารการพยาบาล เล่ม 1.  (ISBN:978-616-11-2149-5, 2557). vol 1.
21 หลักการและเทคนิคการพยาบาล & เล่ม 1. (2558). หลักการและเทคนิคการพยาบาล เล่ม 1.  (ISBN:978-616-11-2810-4, 2558). vol 1.
22 ดลปภัฎ ทรงเลิศ. (2562). ภาวะผู้นำของพยาบาลในศตวรรษที่ 21.  (ISBN:, 2562). vol 1.
23 วรนิภา กรุงแก้ว และสมฤดี อรุณจิตร. (2562). การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยหนัก.  (ISBN:978-616-565-563-7 , 2562). vol 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.