ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Knowledge from research,   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (ISBN:ฺBN-55-20828, 2555). vol 1.
2 คู่มือปฏิบัติทักษะการพยาบาล,   Kaewkrachok, T. (ISBN:978-616-11-1428-2, 2556). vol 1.
3 Community health assessment,   Moplod, N., Karakhuean, N. (ISBN:978-616-11-2146-4, 2557). vol 1.
4 การป้องกันการเกิดแผลกดทับ,   Theucksuban, B. (ISBN:978-616-11-1417-6, 2556). vol 1.
5 Simple ECG Analysis,   Krungkaew, W. (ISBN:978-616-11-1426-8, 2556). vol 1.
6 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ,   Yotinwattanabumrung, A. (ISBN:978-616-11-1427-5, 2556). vol 1.
7 คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2,   Rodkantuk, J. (ISBN:978-616-11-1429-9, 2556). vol 1.
8 กลไกการคลอดและการช่วยเหลือการคลอดปกติ,   Tanttanokit, J. (ISBN:978-616-11-1418-3, 2556). vol 1.
9 แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชุมชนนาเคียน ภายใต้ครอบครัวพหุวัฒนธรรม,   Rueangphut, P. (ISBN:978-616-11-2150-1, 2557). vol 1.
10 เศรษฐศาสตร์ในระบบบริการสุขภาพ,   Jitbantad, W. (ISBN:978-616-11-1433-6, 2555). vol 1.
11 Nutritional sciences,   Boonpradit, K. (ISBN:978-616-11-1423-7, 2556). vol 1.
12 Dementia,   Hamtanon, P. (ISBN:978-616-11-2160-0, 2557). vol 1.
13 วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 1,   Ratchathawan, R., Dechboon, L., Rukbanglaem, C. (ISBN:978-616-11-1424-4, 2556). vol 1.
14 วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 2,   Ratchathawan, R., Dechboon, L., Rukbanglaem, C. (ISBN:978-616-11-1420-6, 2556). vol 1.
15 การรับรู้ภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนและบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน,   Ratchathawan, R. (ISBN:978-616-11-1422-0, 2556). vol 1.
16 สถานการณ์และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย,   Ratchathawan, R. (ISBN:978-616-11-1421-3, 2556). vol 1.
17 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม,   Ratchathawan, R. (ISBN:978-616-11-1430-5, 2556). vol 1.
18 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิต,   Saeloo, J. (ISBN:978-616-11-1425-1, 2556). vol 1.
19 แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ครอบครัวเสมือน,   Wattanasrisin, J. (ISBN:978-616-11-2148-8, 2557). vol 1.
20 การบริหารการพยาบาล เล่ม 1,   Dechboon, L., Rukbanglaem, C. (ISBN:978-616-11-2149-5, 2557). vol 1.
21 หลักการและเทคนิคการพยาบาล เล่ม 1,   Kaewkrachok, T. (ISBN:978-616-11-2810-4, 2558). vol 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.