เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 พิมพวรรณ เรืองพุทธ. (2553). การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 (โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด).  (2553). vol 1.
2 ขจิต บุญประดิษฐ. (2553). โภชนบำบัด.  (2553). vol 1.
3 วันดี แก้วแสงอ่อน. (2553). การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1.  (2553). vol 1.
4 ดลปภัฎ ทรงเลิศ. (2553). การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3.  (2553). vol 1.
5 นงรัตน์ โมปลอด, กอปรภรณ์ อัมพรพันธ์, อารยา วชิรพันธ์ และเกษร ปิ่นทับทิม. (2553). การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2.  (2553). vol 1.
6 ธมลวรรณ แก้วกระจก, จรรยา ศรีมีชัย, วรัญญา จิตรบรรทัด และสิงห์ กาญจนอารี. (2553). หลักการและเทคนิคการพยาบาล.  (2553). vol 1.
7 ปิยรัตน์ รอดแก้ว และขจิต บุญประดิษฐ. (2553). การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 ชุด.  (2553). vol 1.
ค้นหา เอกสารประกอบการสอน
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.