บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Administrator and Mangement Factors Effecting Development Crilcal Thinking Skill of Nurs student,   Petchoo, K. (วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556). 13-20.
2 The Effects of Health promotion Model on Health Status of The Staffs in Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj,   Prathumtone, V., ภัณฑิรชา เฟื่องทอง, ชนกานต์ แสงคำกุล (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561). 138-149.
3 The Relationship of Positive Psychological Capital and Organization Commitment on Work Performance of Nursing Faculties, Southern Boromarajonani College of Nursing,   Songlead, D., เรณุการ์ ทองคำรอด, กุญชร เจือตี๋ (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560). 24-37.
4 knowledge, Attitude and Ability to Care for the Elderly of Village Health Volunteers and the Satisfaction of the Elderly in Na Khian District, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province,   Jitbantad, W., Kaewkrachok, T., Rueangphut, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2560). 5-16.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.