บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 เครือมาศ เพชรชู. (2556). ผู้บริหารกับปัจจัยการจัดการศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ). 13(1), 13-20. Other
2 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แก้วกระจก, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ, ปิยะพร พรหมแก้ว, ดาลิมา สำแดงสาร และดลปภัฎ ทรงเลิศ. (2561). กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ.  (วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ). 11(1), 231-238. TCI
3 ปิยะพร พรหมแก้ว, ดาลิมา สำแดงสาร, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ และนิสากร จันทวี. (2562). การจัดการอาการเหนื่อยล้าของญาติผู้ดูแลผู้บาดเจ็บสมอง.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ). 34(1), 137-148. TCI
4 ภาวดี เหมทานนท์, ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี และสาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์. (2562). บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิด.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 35(2), 1-12. TCI
5 อุราภรณ์ เชยกาญจน์ และศุภิสรา สุวรรณชาติ. (2562). การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง : ผลลัพธ์ของการใช้ดปรแกรมกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกระยะแรก.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 188-201. TCI
6 สุธาสินี เจียประเสริฐ, นวพร ดำแสงสวัสดิ์ และพัชรี รัตนพงษ์. (2562). ปรัชญาประสบการณ์นิยม และการพัฒนาสู่การจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรณที่ 21.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 175-187. TCI
7 พิมพวรรณ เรืองพุทธ และวรัญญา จิตรบรรทัด. (2562). อาสาสมัครสาธารณสุขผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการในชุมชน : บทบาทที่ท้าทาย.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 211-220. TCI
8 บุญประจักษ์ จันทร์วิน, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และวัลลภา ดิษสระ. (2562). "โนราบิก" การประยุกต์ศิลปะแดนใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผุ้สูงอายุ.  (วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ). 17(1), 159-173. TCI
9 วรรณรัตน์ จงเขตกิจ, ปิยะพร พรหมแก้ว และดาลิมา สำแดงสาร. (2562). การจัดการกลุ่มอาการด้านทางเดินอาหารและอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ). 34(2), 217-230. TCI
10 มลิวัลย์ รัตยา และอรวรรณ ฤทธิ์มนตรี. (2562). พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนต้น : แนวคิดและวิธีการจัดการโดยไม่ใช้ยา.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ). 34(1), 113-126. TCI
11 อุราภรณ์ เชยกาญจน์, ศุภิสรา สุวรรณชาติ และอนัญญา คูอาริยกุล. (2562). การบูรณาการพันธกิจ บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 25(1), 158-175. TCI
12 ภาวดี เหมทานนท์, ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ, นพรัตน์ ไชยชำนิ, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และวันดี สุทธรังสี. (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 6(8), 3729-3744. TCI
13 ยุพิน หมื่นทิพย์, มนันชญา จิตตรัตน์ และปิยะพร พรหมแก้ว. (2562). เส้นทางและผลการพัฒนาหลักสูตรสู่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 6(9), 4184-4198. TCI
14 สุทัศน์ เหมทานนท์, จารุวรรณ สนองญาติ และพร้อมพิไล บัวสุวรรณ. (2562). ปัจจัยในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 6(9), 4250-4260. TCI
15 สุทัศน์ เหมทานนท์, จารุวรรณ สนองญาติ, กัญญดา อนุวงศ์ และพรฤดี นิธิรัตน์. (2562). การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกาาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-GA) ระดับหลักสูตรในวิทยาลัยพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 25(2), 247-260. TCI
16 ดาลิมา สำแดงสาร, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ และปิยะพร พรหมแก้ว. (2562). พฤติกรรมสุขภาพแบบผสมผสานในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง : แนวคิด การประเมินและแนวทางการนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ.  (ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ). 9(2), 86-99. TCI
17 วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, มลิวัลย์ บุตรดำ, เบญจวรรณ ละหุการ และทัศณีย์ หนูนารถ. (2562). ภาวะเบาหวานขระตั้งครรภ์ : บทบาทพยาบาลกับการดูแล.  (ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ). 9(2), 100-113. TCI
18 เบญจวรรณ ละหุการ, อุทุมพร ดุลยเกษม และศศิกานต์ กาละ. (2562). การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้า: แนวคิดและการนำไปใช้ลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ). 27(3), 308-317. TCI
19 สิงห์ กาญจนอารี และสุภาพร วรรณสันทัด. (2562). โปรแกรมพัมนาผู้ดูแลเด็กสมองพิการ : การทบทวนวรรณกรรม.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 35(3), 235-249. TCI
20 จิฑาภรณ์ ยกอิ่น, สุธาสินี เจียประเสริฐ, วัลลภา ดิษสระ, นงรัตน์ โมปลอด และสิงห์ กาญจนอารี. (2562). คุณภาพชีüิตเกþตรกรปลูกยางพาราในรอบทýüรรþ (พ.ý. 2551 - 2561).  (วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ). 17(2), 1-9. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.