Care Management
กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นงรัตน์ โมปลอด, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, นรานุช ขะระเขื่อน, สิงห์ กาญจนอารี, อารยา วชิรพันธ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 138,560.00 9 ก.พ. 2560 ถึง 9 ก.พ. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Benjawan Thanormchayathawat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(127) benjawant@bcnnakhon.ac.th 100.00 0.00
2 Ratthayanaphit Ratchathawan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) rphalasuek@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00
3 Nongrat Moplod นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(823) nongrat@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00
4 Dolpaphat Songlead นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(421) pakamon2518@hotmail.com 0.00 0.00
5 Naranuch Karakhuean นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(823) naranut@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00
6 Sing Kanchanaaree นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(112) sing@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00
7 Araya Wachiraphan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(823) araya@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00