Socail and Self-care Skills Traning for Relapse Pervention in Chronic Schizophrenia Patient
การฝึกทักษะทางสังคมและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ่้าของผุ้ป่วยจิตเภท


ชื่อนักวิจัย ::   ภาวดี เหมทานนท์, นิศารัตน์ นรสิงห์, สุทัศน์ เหมทานนท์, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, อุษา จันทร์แย้ม, จีรภา แก้วเขียว
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  ส่งรายงานเทียบเคียงฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน



ลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ส.ค. 2557 ถึง 31 พ.ค. 2558

นักวิจัย



ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Pawadee Hamtanon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(105) pawadeehh@hotmail.com 50.00 0.00
2 Nisarat Norasing นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075446390-1 jimnorasing@gmail.com 10.00 0.00
3 Sutut Hemtanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(0841835613) s_tuth@yahoo.com 10.00 0.00
4 Dolpaphat Songlead นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช pakamon2518@hotmail.com 10.00 0.00
5 Usa Junyaem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 usaj23@hotmail.com, Usaj23@gmail.com 10.00 0.00
6 จีรภา แก้วเขียว นักวิจัยร่วม N 10.00 0.00