Show All PDF Close modal

ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์นรานุช ขะระเขื่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
อีเมล naranut@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการสอน) กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2558


  พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล รพท.ทุ่งสงสสจ.นครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2558


  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 4 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539


  พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย

  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537


  พยาบาลเทคนิค รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536


  พยาบาลเทคนิค 3 งานห้องผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534


  พยาบาลเทคนิค 2 งานห้องผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532


  พยาบาลเทคนิค 2 ตำแหน่งสำหรับงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค