Show All PDF Close modal

ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาวสุกัญญา กาญจนพัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ สำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 111

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน


    งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด

    พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559


    การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ