Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541


  วิทยาจารย์ 6 ว กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

  พ.ศ. 2538


  ผู้ชำนาญการด้านการสอน (วิทยาจารย์ 6) ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล

  พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531


  อาจารย์ (วิทยาจารย์ 3) วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล