Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์อารยา วชิรพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล araya@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 823

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


  วิทยาจารย์ 5

  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556


  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550


  พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547


  วิทยาจารย์ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


  วิทยาจารย์ 4 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2542


  วิทยาจารย์ 3 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย ร.พ มหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช