Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล nongrat@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  พ.ศ. 2551


  ข้าราชการ พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช กองงานวิทยาลัยพยาบาล

  พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532


  พยาบาลวิชาชีพ 3