Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  วิทยาจารย์ (ด้านการสอน) กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551


  เลื่อนวิทยาจารย์ 8 ว (ทั่วไป) (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


  วิทยาจารย์ 7 (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542


  วิทยาจารย์ 6 (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 5 ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม

  พ.ศ. 2536


  วิทยาจารย์ 4 ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม

  พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4 ภาควิชาบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2534


  วิทยาจารย์ 3 ภาควิชาบริหารสาธารณสุข วสส.ยะลา กองฝึกอบรม กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534


  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านจุโป สปอ.ธารโต สปจ.ยะลา