Show All PDF Close modal

ตั้งใจ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์จิฑาภรณ์ ยกอิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล jithaphon@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 823

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   สม.1105 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย