Show All PDF Close modal

ทำทุกวันให้มีความสุข

ชื่อ อาจารย์จันทิมา ช่วยชุม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล chanthima@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 831

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1202 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พ.1104 ฟิสิกส์ทางการพยาบาล

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3