Show All PDF Close modal

ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์นรานุช ขะระเขื่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล naranut@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย